• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

164 650 PLN (50 PLN/m²) ARCHIWALNA

Barczewo (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia3293.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 164 650 PLN
  • MiastoBarczewo
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb ewidencyjny 2,
przeznaczonej pod funkcję usługową i/lub produkcyjną
Poprzedni przetarg odbył się w terminie: 19.06.2020 r., 31.07.2020 r., 15.10.2020 r.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 50/45
Powierzchnia działki: 0,3293 ha
Numer księgi wieczystej: OL1O/00014021/7
Cena wywoławcza: 164.650,00 zł (w tym 23% VAT)
Wysokość wadium: 20.000,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do zbycia, położona jest w Barczewie, w sąsiedztwie drogi krajowej DK16 oraz drogi wojewódzkiej Barczewo-Jeziorany w ul. Wojska Polskiego (w odległości ok. 350m drogą gminną asfaltową z ul. Prostej).

Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543 z dnia 16 maja 2019 r./ działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem C22UP – tereny zabudowy usługowej i/lub produkcyjnej rozumianej jako funkcje nieuciążliwe.

Przeznaczenie uzupełniające dla ww. działki: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, dojścia i dojazdy. Wykluczenia: gospodarka odpadami. Dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w budynku o przeznaczeniu usługowym i/lub produkcyjnym dla właściciela nieruchomości o powierzchni użytkowej części mieszkalnej nie przekraczającej 200m2. Miejsca postojowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach własności działki wg wskaźników określonych w §6 ust. 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości.

Liczba kondygnacji: maksymalnie 2 nadziemne.
Wysokość zabudowy: maksymalnie 15m – ograniczenie nie dotyczy wysokości obiektów nie będących budynkami, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 0,5. Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1-0,8.
Teren biologicznie czynny: min. 15% powierzchni działki budowlanej.
Obsługa komunikacyjna: z drogi zbiorczej o symbolu KDZ15 (ul. Prosta) lub z drogi dojazdowej o symbolu: KDD15 (ul. M. Kajki).

W rejonie działki teren jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć wodociągową umożliwiającą przyłączenie nieruchomości i sieć kanalizacyjną umożliwiającą przyłączenie nieruchomości.
Niezbędne przyłącza nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, na warunkach określonych przez gestorów sieci.

Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. W przypadku, gdyby realizacja inwestycji wymagała ich usunięcia z nieruchomości, należy uzyskać należyte zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2020.55 art. 83 pkt. 1, tj. z póź. zm.).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w sali konferencyjnej, II piętro.
Otwarcie przetargu o godzinie 1230.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX040. Wpłata wadium powinna uwzględniać w tytule numer działki oraz jej położenie.
Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnychna ww. rachunek bankowy najpóźniej do 3 grudnia 2020 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 6.11.2020 r. do 8.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: ww.otoprzetargi.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr telefonu XXXXXXXXXXX-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: i

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Barczewo, 02.11.2020r.
Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000887 - ZS/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13779195

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Barczewo
Grzegorz Cymmerman

Grzegorz Cymmerman

+48XXXXXX400
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.