• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

150 000 PLN ARCHIWALNA

Elbląg (Warmińsko-Mazurskie)

Działka rekreacyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 341363m2
  • Rodzaj Działka rekreacyjna
  • Cena 150 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg, z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne

(strona internetowa - BIP - https://bip.elblag.eu)

(tel. kontaktowy XXXXX-84, XXXXX-00, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Marymoncka, ul. Łęczycka i przy ul. Wschodniej.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości stanowiące wzniesienie, o wysokości 93 m n.p.m., na Wysoczyźnie Elbląskiej, określane jako „Góra Chrobrego”, oraz jego otoczenie, położone w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, na obszarze administracyjnym miasta Elbląga. Są to tereny otwarte, zadrzewione i zakrzewione, leśne, o łącznej powierzchni 34,1363 ha, położone w sąsiedztwie lasu komunalnego Bażantarnia, terenów infrastruktury komunikacyjnej (parking, drogi - ul. B. Chrobrego, ul. Sybiraków, ul. Wschodnia).3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

Lp

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego brutto w zł.

Wadium w zł.

Numer księgi wieczystej

Obręb

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Powierzchnia do dzierżawy w ha

1

EL1E/00042907/7

2/1

0,0814

0,08142

ul. Bolesława

3/3

6,3125

6,3125

3

Chrobrego

3/9

16,0177

16,0177

4

EL1E/00015661/2

3/11

0,0737

0,0737
5

19

3/13

0,1359

0,13596

ul. Łęczycka

EL1E/00044065/65

3,5123

3,51237

przy ul.

EL1E/00044065/66

2,3767

2,3767

150 000,00 zł

10 000,00 zł8

Wschodniej

EL1E/00015604/57

1,1857

1,1857

9

EL1E/00044065/68

0,9433

0,943310

EL1E/00066852/0

179/4

0,0185

0,0185

11

ul. Bolesława

18

180/4

0,4757

0,475712

Chrobrego

EL1E/00015958/1

180/10

0,0487

0,048713

180/12

0,0111

0,0111
14

ul. Marymoncka

EL1E/00016636/5

7

125/2

2,9431

2,9431
4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i z kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXVII/805/2022 z dnia 3.11.2022 r., przedmiotowy teren znajduje się w obrębie jednostki strukturalnej miasta o numerze D1, dla której dominującą funkcją są: tereny sportu i rekreacji, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna o niskiej intensywności, funkcje usługowe głównie w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb okolicznych mieszkańców, cmentarz, lasy, rodzinne ogrody działkowe. Zgodnie z zasadami ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego dla jednostki, należy chronić naturalnie ukształtowaną rzeźbę terenu, od dolin rzecznych do wyniesień Góry Chrobrego i Gęsiej Góry, jako przestrzeni o cennych walorach krajobrazowych i ekspozycyjnych. Teren dzierżawy znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód, dla którego obowiązują zapisy uchwały nr XIII/230/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.12.2019 r., a w szczególności zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (…), oraz zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych (…).5. Warunki zagospodarowania nieruchomości: Dla przedmiotowego obszaru Gmina Miasto Elbląg nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przedmiotowego obszaru wymaga uwzględnienia i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

• Uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2020, poz. 404);

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.);

• Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn. zm.);

• Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469);

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);

• Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).

Realizacja zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego wykonywana powinna być etapowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem możliwości funkcjonowania zaplecza gastronomiczno-socjalnego i wypożyczalni sprzętu sportowego. Projektowane zagospodarowanie powinno uwzględnić zachowanie jak największego obszaru istniejącego drzewostanu.

Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji projektowanego zagospodarowania.

6. Uzbrojenie: Przez nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia terenu: napowietrzna sieć energetyczna WN 110 kV, sieć energetyczna niskiego napięcia (naziemna i podziemna), sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć telekomunikacyjna. Na terenie działek: nr 3/3 i 3/9 zlokalizowana jest sieć wodociągowa i zbiornik retencyjny o pow. 5500 m3, wykorzystywane na pobór wody dla potrzeb naśnieżania stoku niefunkcjonującej już stacji narciarskiej. Zbiornik stanowi także punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych kompleksu leśnego, tj. Lasu Komunalnego Bażantarnia. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także (w przypadku takiej potrzeby) zasilenia obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Dzierżawcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu – Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Alei Tysiąclecia 11 w Elblągu.

7. Wywoławcza wysokość czynszu: 150 000,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100, rocznie.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą pisemną ofertę wraz z załącznikami, określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą, w wyznaczonym terminie, wymagane wadium i złożą wszystkie niezbędne oświadczenia.

9. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – dzierżawa nieruchomości stanowiących Górę Chrobrego i jej otoczenie. Nie otwierać przed 24 listopada 2023 r. godz. 10:00” osobiście w sekretariacie Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego (pok. 131), przy ul. Łączności w Elblągu bądź przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego.

10. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu, jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100), na konto w Banku PKO BP S.A. nrXXXXX138, w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

11. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) kolejno ponumerowane strony i winna zostać podpisana przez oferenta lub jego pełnomocnika; wszystkie strony oferty, załączniki, zmiany, poprawki skreślenia, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, oferta nie może zawierać śladów żadnych poprawek w odniesieniu do proponowanej wysokości czynszu; w przypadku wątpliwości liczy się wysokość czynszu podana słownie,

c) datę sporządzenia oferty,

d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z właściwego rejestru,

e) oferowaną roczną wysokość czynszu,

f) kopię dowodu wpłaty wadium,

g) koncepcję funkcjonalno-przestrzenną (w 2 egzemplarzach), przedstawioną w formie graficznej i opisowej, zawierającą:

- projekt zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, w skali 1:500 wraz ze schematem powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,

- usytuowanie projektowanych budynków, obiektów i urządzeń wraz z opisem ich funkcji,

- elewacje (sylwety) ewentualnie projektowanych budynków i charakterystyczne przekroje,

- opis koncepcji, z uwzględnieniem rodzaju użytych materiałów,

h) harmonogram realizacji inwestycji,

i) dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe dla planowanego przedsięwzięcia,

j) oświadczenia, o których mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia.

12. Pisemne oświadczenia: oferent zobowiązany będzie do złożenia pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości,

- że projekt budowlany i realizacja inwestycji zostaną wykonane w oparciu o przedłożoną do przetargu koncepcję funkcjonalno-przestrzenną,

- o zobowiązaniu się przez inwestora do zrealizowania inwestycji, wynikających z przedłożonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, zgodnie ze złożonym harmonogramem,

- o uwzględnieniu w projekcie budowlanym uwag wniesionych przez Gminę Miasto Elbląg,

- o zagwarantowaniu dostępu do przebiegających przez nieruchomości sieci uzbrojenia terenu, gestorom tych sieci,

- o statusie przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790).13. Terminy zagospodarowania nieruchomości:

a) Dzierżawca będzie zobowiązany do zrealizowania zagospodarowania, wynikającego z przedłożonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, etapowanego zgodnie ze złożonym harmonogramem w ciągu 5 lat od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Za zrealizowanie zagospodarowania uważa się zakończenie wszystkich zaplanowanych etapów zagospodarowania, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powstałych obiektów, jeśli będzie wymagane. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane, za wykonanie zagospodarowania uważane będzie zgłoszenie przez Dzierżawcę zakończenia prac.

b) W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Dzierżawca w ramach realizacji zagospodarowania, zobowiązany będzie do dokonania wymaganych uzgodnień, przed przystąpieniem do ewentualnej zabudowy nieruchomości, własnym staraniem i na własny koszt.

c) Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że w przypadku niezrealizowania któregokolwiek z etapów zagospodarowania, zgodnie z harmonogramem, jeżeli zwłoka wyniknie z przyczyn zależnych od Dzierżawcy, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, po upływie każdego z terminów wskazanych w harmonogramie, kar umownych w wysokości 10% wylicytowanego w drodze przetargu czynszu, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy zwłoki.14. Termin i miejsce przeprowadzenia części jawnej przetargu: część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r., o godz. 10:00, w sali 300a Urzędu Miejskiego w Elblągu.

15. Kryteria wyboru oferty: przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierowała następującymi kryteriami:

a) oferowana wysokość czynszu – do 20 pkt,

b) oferowany sposób zagospodarowania terenu oraz zakres inwestycji, wynikający ze złożonej do przetargu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, z harmonogramem jej realizacji – do 40 pkt,

c) zabezpieczenie finansowe planowanego przedsięwzięcia – do 40 pkt.Przykład sposobu oceny oferty:

{(Xc x 20 pkt) +(Xzt x40 pkt) + (Xwf x 40 pkt)} = ocena łączna

Xc – zaoferowana przez oferenta roczna wysokość czynszu

najwyższa zaoferowana wysokość czynszu

Xzt – ocena zaoferowanej przez oferenta koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

najwyższa ocena zaoferowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

Xwf – ocena zaoferowanego zabezpieczenia finansowego dla przedsięwzięcia

najwyższa ocena zaoferowanego zabezpieczenia finansowego dla przedsięwzięcia16. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

17. Czas trwania umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 20 lat od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przedmiot dzierżawy winien być wydany Wydzierżawiającemu w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a w przypadku zwłoki w wydaniu, Dzierżawca zapłaci karę umowną, w wysokości 0,3% ostatnio obowiązującego czynszu, za każdy dzień zwłoki.

18. Informacje dodatkowe:

a) Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie z góry, w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, tj. od dnia obowiązywania umowy, w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku PKO BP S.A. nrXXXXX120, w następujący sposób:

- za 1 rok obowiązywania umowy 5 % stawki czynszu rocznego,

- za 2 rok obowiązywania umowy 5 % stawki czynszu rocznego,

- za 3 i 4 rok obowiązywania umowy 25 % stawki czynszu rocznego,

- za 5 rok obowiązywania umowy 50 % stawki czynszu rocznego

- kolejne lata obowiązywania umowy 100 % stawki czynszu rocznego.

b) Czynsz za dzierżawę nieruchomości, będzie corocznie waloryzowany, począwszy od 2025 r., o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiana wysokości czynszu, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

c) W przypadku zwłoki w płatności czynszu dzierżawnego, naliczane będą odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. Dodatkowo Wydzierżawiającemu, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, będzie przysługiwała od Dzierżawcy, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 100 euro, wynikająca z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1790).

d) Gmina Miasto Elbląg odda Dzierżawcy przedmiot umowy do odpłatnego używania oraz do pobierania pożytków, na funkcje sportowo-rekreacyjne, z zastrzeżeniem prawa do okresowych kontroli w celu ustalenia zgodności sposobu wykorzystania nieruchomości z zawartą umową oraz prawo dostępu do istniejącej infrastruktury terenu i prawo lokalizacji na wydzierżawionej nieruchomości nowych sieci infrastruktury technicznej.

e) Gmina Miasto Elbląg wyda przedmiot dzierżawy w posiadanie Dzierżawcy w stanie istniejącym, a Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt dostosuje przedmiot dzierżawy do umówionego użytku. Dzierżawca nie wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości do Gminy Miasto Elbląg żadnych roszczeń z tego tytułu, a w szczególności roszczeń o zwrot nakładów.

f) Wydzierżawienie i wydanie nieruchomości w posiadanie Dzierżawcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Dzierżawca.

g) Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu w jej granicach sieci technicznego uzbrojenia terenu.

h) Docelowe zagospodarowanie terenu nie może powodować przekroczeń hałasu na terenach chronionych akustycznie (tj. 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w ciągu nocy).

i) Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu porośnięte są roślinnością o zróżnicowanym charakterze, część działek w znacznym stopniu jest zadrzewiona. Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uwzględnienia tego faktu i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów o ochronie przyrody.

j) Bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, Dzierżawca nie będzie uprawniony do zmiany publicznego i ogólnodostępnego charakteru nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu.

k) Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego musi być zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg. Dzierżawca związany będzie złożoną ofertą, która będzie stanowiła załącznik do umowy dzierżawy. Na wszelkie odstępstwa od zobowiązań wynikających ze złożonej oferty, Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną zgodę Gminy Miasto Elbląg.

l) W związku z planowaną rozbudową infrastruktury drogowej - ul. Wschodniej, w zagospodarowaniu przedmiotowego terenu uwzględnić należy warianty przebiegu projektowanej drogi, przez nieruchomości będące przedmiotem przetargu. Informacje dotyczące projektu drogowego dostępne są w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu.

m) Bez zgody Gminy Miasta Elbląg udzielonej na piśmie, Dzierżawca nie będzie uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na osoby trzecie ani też nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania ani do jego poddzierżawiania.

n) Wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz koszty utrzymania, eksploatacji i remontów posadowionych na nim obiektów i urządzeń ponosi Dzierżawca.

o) Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od zdarzeń losowych i innych ryzyk oraz od odpowiedzialności cywilnej. Kopie polis Dzierżawca przedłoży Gminie Miasto Elbląg niezwłocznie po ich zawarciu. W powyższym zakresie Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania ciągłości ubezpieczeń w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

p) Brak możliwości używania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z jego przeznaczeniem w czasie trwania umowy, z przyczyn niezawinionych przez Gminę Miasto Elbląg, nie powoduje zaniechania naliczania czynszu oraz pozostałych należnych opłat.

q) Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

r) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy ofert oraz wybierze najkorzystniejszą z nich lub stwierdzi, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu przez komisję przetargową.

s) Wszystkich, którzy złożyli oferty organizator przetargu zawiadamia na piśmie, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

t) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako Dzierżawca nieruchomości, o terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przekazanie gruntów Dzierżawcy, nastąpi po dniu 1 stycznia 2024 r., w uzgodnionym przez obie strony terminie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

u) Nakłady poniesione przez Dzierżawcę, w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa obiektów i urządzeń, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

v) Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

w) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dzierżawionej nieruchomości a także utrzymania, eksploatacji oraz przeprowadzania remontów posadowionych obiektów i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

x) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać przy sobie i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium.

y) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

z) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na dzierżawę nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu, do wydzierżawienia nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.19. Zastrzeżenia:

a) Prezydentowi Miasta Elbląg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

b) Prezydent Miasta Elbląg może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podpisaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel:XXXXX-00Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15246683

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg ,
AMK Portal

Urząd Miasta Elbląg

+48XXXXXX700
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.