• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

92 091 PLN ARCHIWALNA

Elbląg (Warmińsko-Mazurskie)

Działka rekreacyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 230228m2
  • Rodzaj Działka rekreacyjna
  • Cena 92 091 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg, z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne

(strona internetowa - BIP - https://bip.elblag.eu)

(tel. kontaktowy XXXXX-84, XXXXX-00, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona na skłonie Wysoczyzny Elbląskiej, o rzędnych terenu od 25 do 55 m n.p.m., w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, na obszarze administracyjnym miasta Elbląga. Są to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zurbanizowane tereny niezabudowane, częściowo zadrzewione i zakrzewione, o łącznej powierzchni 23,0228 ha, położone w sąsiedztwie terenów infrastruktury komunikacyjnej (drogi - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Aleja Jana Pawła II, gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego (projektowana)). Obecnie główny dojazd do nieruchomości odbywa się przez nieruchomości Skarbu Państwa (dz. nr 2/2, 4/1, 20/10, obręb 2, dz. nr 1, obręb 27), bez dojazdu z istniejącej drogi publicznej. Przedmiotowy teren charakteryzuje występowanie płytkiego zwierciadła wód gruntowych oraz stref bezodpływowych.

3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

Lp: 1

Lokalizacja: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów:

Numer księgi wieczystej: EL1E/00056212/9

Obręb: 27

Nr działki:
858/105
840/2

Powierzchnia działki [ha]:
23,7529
2,4204

Powierzchnia do dzierżawy w ha:
20,6024
2,4204

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego brutto w zł.: 92 091,20

Wadium w zł.: 5 000, 00 zł4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe, uchwalony Uchwałą XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z dnia 2 lutego 2018 r. poz. 625). Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem US – teren sportu i rekreacji oraz symbolem 1PU – teren zabudowy produkcyjnej, składy i magazyny i/lub zabudowa usługowa. Dominującą funkcją na przedmiotowym terenie jest funkcja usług sportu i rekreacji wraz z towarzyszącą zielenią urządzoną i obsługą komunikacyjną. W granicach przedmiotowego terenu znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych zgodnie z Archeologicznym Zdjęciem Polski nr 15-51, a także stwierdzone zostało występowanie gatunków: flory, fauny kręgowej i awifauny objętych ochroną prawną, co, do których zasady postępowania określają przepisy odrębne.

5. Warunki zagospodarowania nieruchomości: Dla przedmiotowego obszaru Gmina Miasto Elbląg posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe - Uchwała XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. Przepisy szczegółowe dotyczące działania, zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu określa § 9, § 11 ww. Uchwały.

Ze szczegółowymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w biuletynie informacji publicznej na stronie: . Ponadto, zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przedmiotowego obszaru wymaga uwzględnienia i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 2556 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1336 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Realizacja zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego, uwzględniająca możliwość organizacji imprez sportowych, w tym o charakterze międzynarodowym, oraz funkcjonowanie terenów szkoleniowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dopuszczona jest realizacja zaplecza gastronomiczno-socjalnego związanego z obsługą organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych. Projektowane zagospodarowanie powinno uwzględnić zachowanie jak największego obszaru istniejącego drzewostanu oraz miejsc występowania gatunków chronionych. Z uwagi na sąsiedztwo, w odległości ok. 400 m, terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, docelowe zagospodarowanie nie może powodować przekroczeń hałasu w granicach zabudowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji projektowanego zagospodarowania.

6. Uzbrojenie: Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do mediów zarówno tych leżących w drodze publicznej, jak również tych położonych bezpośrednio w działce.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu,

Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także (w przypadku takiej potrzeby) zasilenia obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt

Dzierżawcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu – Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Aleja Tysiąclecia 11 w Elblągu.

7. Wywoławcza wysokość czynszu: 92 091,20 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100, rocznie.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą pisemną ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium i złożą wszystkie niezbędne oświadczenia.

9. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – dzierżawa nieruchomości stanowiącej działki: nr 858/105, nr 840/2, obręb 27, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nie otwierać przed 22 grudnia 2023 r. godz. 10.00” osobiście w sekretariacie Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego (pok. 131), przy ul. Łączności 1 w Elblągu, bądź przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego.

10. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu, jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100), na konto w Banku PKO BP S.A. nrXXXXX138, w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

11. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) kolejno ponumerowane strony i winna zostać podpisana przez oferenta lub jego pełnomocnika; wszystkie strony oferty, załączniki, zmiany, poprawki skreślenia, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, oferta nie może zawierać śladów żadnych poprawek w odniesieniu do proponowanej wysokości czynszu; w przypadku wątpliwości liczy się wysokość czynszu podana słownie,

c) datę sporządzenia oferty,

d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z właściwego rejestru,

e) oferowaną roczną wysokość czynszu,

f) kopię dowodu wpłaty wadium,

g) koncepcję funkcjonalno-przestrzenną (w 2 egzemplarzach), przedstawioną w formie graficznej i opisowej, zawierającą:

- projekt zagospodarowania nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, w skali 1:500 wraz ze schematem powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,

- usytuowanie projektowanych budynków, obiektów i urządzeń wraz z opisem ich funkcji,

- elewacje (sylwety) ewentualnie projektowanych budynków i charakterystyczne przekroje,

- opis koncepcji, z uwzględnieniem rodzaju użytych materiałów,

h) harmonogram realizacji inwestycji,

i) dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe dla planowanego przedsięwzięcia,

j) oświadczenia, o których mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia.

12. Pisemne oświadczenia: oferent zobowiązany będzie do złożenia pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości,

- że projekt budowlany i realizacja inwestycji zostaną wykonane w oparciu o przedłożoną do przetargu koncepcję funkcjonalno-przestrzenną,

- o zobowiązaniu się przez inwestora do zrealizowania inwestycji, wynikających z przedłożonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, zgodnie ze złożonym harmonogramem,

- o uwzględnieniu w projekcie budowlanym uwag wniesionych przez Gminę Miasto Elbląg,

- o statusie przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790).

13. Terminy zagospodarowania nieruchomości:

a) Dzierżawca będzie zobowiązany do zrealizowania zagospodarowania, wynikającego z przedłożonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, etapowanego zgodnie ze złożonym harmonogramem, w ciągu 5 lat od dnia obowiązywania umowy dzierżawy.

Za zrealizowanie zagospodarowania uważa się zakończenie wszystkich zaplanowanych etapów zagospodarowania, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powstałych obiektów, jeśli będzie wymagane. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane, za wykonanie zagospodarowania uważane będzie zgłoszenie przez Dzierżawcę zakończenia prac.

b) W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Dzierżawca w ramach realizacji zagospodarowania, zobowiązany będzie do dokonania stosownych uzgodnień, przed przystąpieniem do działań budowlanych, własnym staraniem i na własny koszt.

c) Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że w przypadku niezrealizowania zagospodarowania, zgodnie z harmonogramem, jeżeli zwłoka wyniknie z przyczyn zależnych od Dzierżawcy, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, po upływie każdego z terminów wskazanych w harmonogramie, kar umownych w wysokości 10% wylicytowanego w drodze przetargu czynszu, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy zwłoki.

14. Termin i miejsce przeprowadzenia części jawnej przetargu: część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023 r., o godz. 10:00, w sali 300a Urzędu Miejskiego w Elblągu.

15. Kryteria wyboru oferty: przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierowała następującymi kryteriami:

a) oferowana wysokość czynszu – do 20 pkt,

b) oferowany sposób zagospodarowania terenu oraz zakres inwestycji, wynikający ze złożonej do przetargu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, z harmonogramem jej realizacji – do 40 pkt,

c) zabezpieczenie finansowe planowanego przedsięwzięcia – do 40 pkt.Przykład sposobu oceny oferty:

{(Xc x 20 pkt) +(Xzt x40 pkt) + (Xwf x 40 pkt)} = ocena łącznaXc – zaoferowana przez oferenta roczna wysokość czynszu

najwyższa zaoferowana wysokość czynszuXzt – ocena zaoferowanej przez oferenta koncepcji funkcjonalno-przestrzennej

najwyższa ocena zaoferowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennejXwf – ocena zaoferowanego zabezpieczenia finansowego dla przedsięwzięcia

najwyższa ocena zaoferowanego zabezpieczenia finansowego dla przedsięwzięcia16. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

17. Czas trwania umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 20 lat od dnia podpisania umowy.

Przedmiot dzierżawy winien być wydany Wydzierżawiającemu w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a w przypadku zwłoki w wydaniu, Dzierżawca zapłaci karę umowną, w wysokości 0,3% ostatnio obowiązującego czynszu za każdy dzień zwłoki.

18.Informacje dodatkowe:

a) Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie z góry, w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, tj. od dnia zawarcia umowy, w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku PKO BP S.A. nrXXXXX120w następujący sposób:

- za 1 rok obowiązywania umowy 5 % stawki czynszu rocznego,

- za 2 rok obowiązywania umowy 5 % stawki czynszu rocznego,

- za 3 rok obowiązywania umowy 50 % stawki czynszu rocznego,

- kolejne lata obowiązywania umowy 100 % stawki czynszu rocznego.

b) Czynsz za dzierżawę nieruchomości, będzie corocznie waloryzowany, począwszy od 2025 r., o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiana wysokości czynszu, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

c) W przypadku zwłoki w płatności czynszu dzierżawnego, naliczane będą odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. Dodatkowo Wydzierżawiającemu, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, będzie przysługiwała od Dzierżawcy, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 100 euro, wynikająca z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1790).

d) Gmina Miasto Elbląg odda Dzierżawcy przedmiot umowy do odpłatnego używania oraz do pobierania pożytków, na funkcje sportowo-rekreacyjne, z zastrzeżeniem prawa do okresowych kontroli, w celu ustalenia zgodności sposobu wykorzystania nieruchomości z zawartą umową oraz prawa do lokalizacji na wydzierżawionej nieruchomości nowych sieci infrastruktury technicznej.

e) Gmina Miasto Elbląg wyda przedmiot dzierżawy w posiadanie Dzierżawcy w stanie istniejącym, a Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt dostosuje przedmiot dzierżawy do umówionego użytku. Dzierżawca nie wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości do Gminy Miasto Elbląg żadnych roszczeń z tego tytułu, a w szczególności roszczeń o zwrot nakładów.

f) Wydzierżawienie i wydanie nieruchomości w posiadanie Dzierżawcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Dzierżawca.

g) Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

h) Aktualny dostęp do nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, odbywa się od ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego przez działki: nr 2/2, 4/1, 20/10 w obrębie 2 oraz nr 1 w obrębie 27, stanowiące własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie. Uzgodnienie przejścia i przejazdu do dzierżawionej nieruchomości leży wyłącznie w gestii Dzierżawcy. Istnieje możliwość dojazdu do nieruchomości przez działki: nr 31/8, w obrębie 2 i nr 839, w obrębie 27, aktualnie nieurządzone, jako droga, będące w administrowaniu Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, po dokonaniu udrożnienia przejazdu w uzgodnieniu z administratorem terenu, własnym staraniem i na własny koszt Dzierżawcy.

i) Wszelkie prace związane z realizacją planowanego zagospodarowania nie mogą zmienić stanu wody na gruncie, zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej lub roztopowej ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Zabronione jest odprowadzanie wód i ścieków na grunty sąsiednie.

j) W granicach działki nr 858/105 zlokalizowane są rowy i zbiorniki naturalne, które nie powinny być poddane likwidacji, z uwagi na warunki gruntowo-hydrogeologiczne, jakie charakteryzują przedmiotowy teren.

k) Docelowe zagospodarowanie terenu nie może powodować przekroczeń hałasu na terenach chronionych akustycznie (tj. 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w ciągu nocy).

l) Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, porośnięta jest roślinnością o zróżnicowanym charakterze, w znacznym stopniu jest zadrzewiona, a w jej granicach stwierdzono występowanie gatunków: flory, fauny kręgowej i awifauny objętych ochroną prawną. Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uwzględnienia tego faktu i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów o ochronie przyrody.

m) Bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, Dzierżawca nie będzie uprawniony do zmiany publicznego i ogólnodostępnego charakteru nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu.

n) Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe, uchwalonego Uchwałą XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. Dzierżawca związany będzie złożoną ofertą, która będzie stanowiła załącznik do umowy dzierżawy. Na wszelkie odstępstwa od zobowiązań wynikających ze złożonej oferty, Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną zgodę Gminy Miasto Elbląg.

o) W związku z wykorzystywaniem części terenu przez jednostkę wojskową pod lokalizację stacji radiolokacyjnej, Dzierżawca zobowiązany będzie do umożliwienia dalszego jej funkcjonowania na przedmiotowym terenie.

p) Bez zgody Gminy Miasta Elbląg udzielonej na piśmie, Dzierżawca nie będzie uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na osoby trzecie, ani też nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania ani do jego poddzierżawiania.

q) Wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz koszty utrzymania, eksploatacji i remontów posadowionych na nim obiektów i urządzeń ponosi Dzierżawca.

r) Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno prawnych oraz ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od zdarzeń losowych i innych ryzyk oraz od odpowiedzialności cywilnej. Kopie polis Dzierżawca przedłoży Gminie Miasto Elbląg niezwłocznie po ich zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. W powyższym zakresie Dzierżawca zobowiązany będzie do zachowania ciągłości ubezpieczeń w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

s) Brak możliwości używania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z jego przeznaczeniem w czasie trwania umowy, z przyczyn niezawinionych przez Gminę Miasto Elbląg, nie powoduje zaniechania naliczania czynszu oraz pozostałych należnych opłat.

t) Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

u) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy ofert oraz wybierze najkorzystniejszą z nich lub stwierdzi, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu przez komisję przetargową.

v) Wszystkich, którzy złożyli oferty organizator przetargu zawiadamia na piśmie, o wyniku przetargu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

w) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako Dzierżawca nieruchomości, o terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przekazanie gruntów Dzierżawcy, nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

x) Nakłady poniesione przez Dzierżawcę, w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.

y) Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

z) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dzierżawionej nieruchomości. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

aa) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym oraz posiadać przy sobie i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium.

bb) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

cc) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na dzierżawę nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu, do wydzierżawienia nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.19. Zastrzeżenia:

a) Prezydentowi Miasta Elbląg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

b) Prezydent Miasta Elbląg może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podpisaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel:XXXXX-00Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15264888

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg ,
AMK Portal

Urząd Miasta Elbląg

+48XXXXXX700
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.