• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 8m2
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 1 000 PLN
 • MiastoMrągowo
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1558/2023 z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Przeprowadzania Przetargów na Dzierżawę i Najem Nieruchomości Stanowiących Własność Gminy Miasto Mrągowo oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 2004/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku.

Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres trzech miesięcy, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy skwerze Jana Pawła II (obręb nr 5, część działki nr 153/1),z przeznaczeniem pod stoiska handlowe:

- stoisko nr 1 o powierzchni 8m2,

- stoisko nr 2 o powierzchni 8m2,

- stoisko nr 3 o powierzchni 8m2,

Kolejność stoisk handlowych uwidoczniona została na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia.

Wydzierżawiający nie dopuszcza możliwości sytuowania obiektów związanych trwale z gruntem oraz obiektów tymczasowych z uwagi na zapisy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na stoiskach dopuszcza się jedynie handel art. spożywczymi (słodycze, napoje, wata cukrowa, popcorn, przekąski z wózka, itp.) oraz zabawkami, balonami, drobnymi upominkami oraz pamiątkami.

Istnieje możliwość korzystania z energii elektrycznej na zasadach określonych w projekcie umowy dzierżawy.

Na teren skweru Jana Pawła II zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi, co równoznaczne jest z brakiem dojazdu do stoisk handlowych.

Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu dzierżawnego powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:

1 000,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg na stoiska handlowe odbędzie się dnia 14 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskimw Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie:

- stoisko nr 1 o godzinie 10.00;

- stoisko nr 2 o godzinie 10.15;

- stoisko nr 3 o godzinie 10.30;

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ).

Wadium z oznaczonym numerem stoiska należy wnieść w terminie do 09 maja 2024 roku (włącznie) na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto nrXXXXX235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Uczestnik, który chciałby przystąpić do przetargu na więcej niż jedno stoisko, zobowiązany jest do wniesienia wadium na każde stoisko oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem na dowodzie wpłaty numeru stoiska handlowego którego wniesienie wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkachi opłatach lokalnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1558/2023 z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Przeprowadzania Przetargów na Dzierżawę i Najem Nieruchomości Stanowiących Własność Gminy Miasto Mrągowo.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej(przed otwarciem przetargu):

» dokumentu potwierdzającego tożsamość,

» pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu i projektu umowy dzierżawy udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49), tel.XXXXX023.

Do publicznej wiadomości podano:

od dnia 25 kwietnia 2024 roku

do dnia 14 maja 2024 roku.

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15374277
 • Data publikacji: 14 lipca 2024 02:36 (11 godzin temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Mrągowo ,
Nieruchomości -

Nieruchomości -

+48XXXXXX598
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna na wynajem - Mrągowo

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 15374277

Zdjęcie ogłoszenia -

1 000 PLN

125 zł/m2
Mrągowo (Warmińsko-Mazurskie, gm. Mrągowo)

Nieruchomości -

+48690009598

Główne cechy:

 • Powierzchnia 8m2

Opis - Działka Inwestycyjna


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. - Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1558/2023 z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Przeprowadzania Przetargów na Dzierżawę i Najem Nieruchomości Stanowiących Własność Gminy Miasto Mrągowo oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 2004/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku.

Burmistrz Miasta Mrągowa

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres trzech miesięcy, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy skwerze Jana Pawła II (obręb nr 5, część działki nr 153/1),z przeznaczeniem pod stoiska handlowe:

- stoisko nr 1 o powierzchni 8m2,

- stoisko nr 2 o powierzchni 8m2,

- stoisko nr 3 o powierzchni 8m2,

Kolejność stoisk handlowych uwidoczniona została na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia.

Wydzierżawiający nie dopuszcza możliwości sytuowania obiektów związanych trwale z gruntem oraz obiektów tymczasowych z uwagi na zapisy obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na stoiskach dopuszcza się jedynie handel art. spożywczymi (słodycze, napoje, wata cukrowa, popcorn, przekąski z wózka, itp.) oraz zabawkami, balonami, drobnymi upominkami oraz pamiątkami.

Istnieje możliwość korzystania z energii elektrycznej na zasadach określonych w projekcie umowy dzierżawy.

Na teren skweru Jana Pawła II zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi, co równoznaczne jest z brakiem dojazdu do stoisk handlowych.

Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu dzierżawnego powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:

1 000,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg na stoiska handlowe odbędzie się dnia 14 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskimw Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie:

- stoisko nr 1 o godzinie 10.00;

- stoisko nr 2 o godzinie 10.15;

- stoisko nr 3 o godzinie 10.30;

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ).

Wadium z oznaczonym numerem stoiska należy wnieść w terminie do 09 maja 2024 roku (włącznie) na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w Banku PKO BP S.A. w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Uczestnik, który chciałby przystąpić do przetargu na więcej niż jedno stoisko, zobowiązany jest do wniesienia wadium na każde stoisko oddzielnie z wyraźnym oznaczeniem na dowodzie wpłaty numeru stoiska handlowego którego wniesienie wadium dotyczy.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.

Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, płatny w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.01.1991 roku o podatkachi opłatach lokalnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1558/2023 z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Przeprowadzania Przetargów na Dzierżawę i Najem Nieruchomości Stanowiących Własność Gminy Miasto Mrągowo.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej(przed otwarciem przetargu):

» dokumentu potwierdzającego tożsamość,

» pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu i projektu umowy dzierżawy udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pok. 49), tel. 89 741 90 23.

Do publicznej wiadomości podano:

od dnia 25 kwietnia 2024 roku

do dnia 14 maja 2024 roku.


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15374277
 • Data publikacji: 14 lipca 2024 02:36 (11 godzin temu)