• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

72 000 PLN ARCHIWALNA

Mrągowo (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 2804m2
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 72 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1978/2024 z dnia 26 marca 2024 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 7 jako działka nr 2/41 o powierzchni 0,2804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00041578/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) + 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 10.800 złotych (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Na działce ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA w związku z przebiegiem sieci energetycznej wraz ze słupem elektroenergetycznym.

Nieruchomość położona jest w terenie z dostępem do niepełnej infrastruktury technicznej (sieć energetyczna wraz ze słupem przebiega przez działkę, sieci wodociągowa i kanalizacyjna przebiegają w urządzonej części ul. Przemysłowej, w odległości ok. 240 m).

Teren działki urozmaicony, ze skarpami.

Działka porośnięta częściowo samosiewami drzew. W celu dokonania wycinki drzew należy uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Mrągowa, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 1336 ze zm.).

Opłaty za usunięcie drzew ustalane są przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie drzew.

Przypadki, w których nie pobiera się opłat za usuwanie drzew określa art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Dojście i dojazd do nieruchomości będzie odbywał się poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2/41, obręb nr 7, przez działkę nr 2/37, obręb nr 7.

Nabywca zobowiązany będzie do zapłacenia jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności gruntowej w wysokości 1.890 złotych + 23% VAT.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 1.13-P/U czyli tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2024 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nrXXXXX235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 12-tej.

Na zbycie nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 20 lutego 2024 roku.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/XXXXX-23).

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15377524
  • Data publikacji: 26 czerwca 2024 10:54 (18 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Mrągowo ,
Ogłoszenia Nieruchomości

Nieruchomości -

+48XXXXXX598
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.