• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie 2 pokojowe

 • Pokoje2
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 34.98m2
 • Rodzaj Mieszkanie
 • Cena 45 000 PLN
 • MiastoGołdap
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

GPO.6840.34.2023

Gołdap, dnia 21.05.2024 r.BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. użytkowej 34,98 m2, usytuowanego na pierwszym piętrze (poddaszu) w budynku nr 9, położonym w Gołdapi przy ul. Tatyzy wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 9/100 części w działce oznaczonej nr ewid. 939/6 o pow. 0,0719 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00006593/6, stanowiącego własność Gminy Gołdap.

- Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”.

- Nieruchomość otoczona jest zabudową mieszkalną, handlowo-usługową.

- Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej (ul. Tatyzy) – dz. nr 998.

- Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka. Rozkład funkcjonalny niekorzystny – pomieszczenia przejściowe. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,56 m2.

- Standard lokalu – poniżej przeciętny, lokal do remontu.

- Wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą (piec kaflowy), wentylacyjną.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

- Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

- Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku wielorodzinnym, wchodzącym w skład nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1048).

Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) – sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nrXXXXX463lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 20.06.2024 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz lokal którego wadium dotyczy.Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej

nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i w Monitorze Urzędowym.Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 oraz pod nr tel.XXXXX054.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 21.05.2024 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Kontakt:
Urząd Miasta Gołdap
tel: 87/ 615 60 54Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15392008
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1 / 1

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Gołdap ,
Urząd Miasta Gołdap

Urząd Miasta Gołdap

+48XXXXXX054
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Mieszkanie 2 pokojowe na sprzedaż - Gołdap

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 15392008

Zdjęcie ogłoszenia -

45 000 PLN

1 286 zł/m2
Gołdap (Warmińsko-Mazurskie, gm. Gołdap)

Główne cechy:

 • Powierzchnia 34.98m2
 • Pokoje 2

Opis - Mieszkanie

GPO.6840.34.2023

Gołdap, dnia 21.05.2024 r.BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. użytkowej 34,98 m2, usytuowanego na pierwszym piętrze (poddaszu) w budynku nr 9, położonym w Gołdapi przy ul. Tatyzy wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 9/100 części w działce oznaczonej nr ewid. 939/6 o pow. 0,0719 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00006593/6, stanowiącego własność Gminy Gołdap.

- Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności”.

- Nieruchomość otoczona jest zabudową mieszkalną, handlowo-usługową.

- Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej (ul. Tatyzy) – dz. nr 998.

- Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka. Rozkład funkcjonalny niekorzystny – pomieszczenia przejściowe. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,56 m2.

- Standard lokalu – poniżej przeciętny, lokal do remontu.

- Wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą (piec kaflowy), wentylacyjną.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

- Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

- Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku wielorodzinnym, wchodzącym w skład nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1048).

Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) – sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 20.06.2024 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz lokal którego wadium dotyczy.Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej

nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i w Monitorze Urzędowym.Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 oraz pod nr tel. 87 615 60 54.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 21.05.2024 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Kontakt:
Urząd Miasta Gołdap
tel: 87/ 615 60 54
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15392008
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1 / 1