• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

20 000 PLN (27 PLN/m²) ARCHIWALNA

Borki (Warmińsko-Mazurskie)

Działka rekreacyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia737.00m²
  • Rodzaj Działka rekreacyjna
  • Cena 20 000 PLN
  • MiastoBorki
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim po przetargu przeprowadzonym w dniu 18 listopada 2019r. zakończonym wynikiem negatywnym


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z prawem zabudowy, oznaczonej nr 110, o powierzchni 0,0737 ha, położonej w obrębie Borki, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00007000/0 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00 zł.

Wadium wynosi 2 000,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta oznaczona jest na rysunku planu symbolem 7 ML o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2020r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 maja 2020r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Koszty czynności notarialnych, opłaty sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.


Świętajno, dnia 23 marca 2020r.
Kontakt:
Urząd Gminy Świętajno
tel: XXXXXXX420

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 26176/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13690815

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Borki
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.