• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

500 750 PLN (18 PLN/m²) ARCHIWALNA

Lidzbark Warmiński (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia27928.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 500 750 PLN
  • MiastoLidzbark warmiński
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PRZETARG

na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark WarmińskiDziałka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/159, o powierzchni 27928m2, zapisana jest w KW Nr OL1L/00014801/6.Cena wywoławcza: 500.750,00zł (słownie: pięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wysokość wadium: 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008, poz. 1562 ze zm.).Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: P.03 i P.04Tereny przemysłu, baz i składów:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa, magazyny, obiekty służące funkcji składowania i magazynowania,

2) przeznaczenie uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń urządzona, elementy małej architektury,

3) zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się łączenie terenów elementarnych w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej tych terenów w celu ich prawidłowego funkcjonowania,

b) minimalna powierzchni działki budowlanej 0,5ha,

c) wskaźnik intensywność zabudowy w przedziale od 0,30 do 0,95,

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki-0,80

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej,

f) ilość kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie; dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowych 15° (±5°).Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MAJA 2020 ROKU O GODZ. 9:00

W SALI KONFERENCYJNEJ PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5

W LIDZBARKU WARMIŃSKIMW przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 18 maja 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium (w wersji papierowej), dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz.1061 ze zm.).

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym), w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna.

Nabywcy zobowiążą się, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT. Pierwsza opłata roczna winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu.

Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana wraz ze zmianą wartości działki, nie częściej niż raz na 3 lata.Koszty związane ze nabyciem ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój 5, tel. XXXXXXXX513, w godz. 8:00 - 15:00.Lidzbark Warmiński, dnia 19.03.2020 rokMiasto Lidzbark Warmiński

położenie nieruchomości ulica Olsztyńska działka 1-13/159

Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: XXXXXXXXXX-14

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 26204/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13699842

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Lidzbark Warmiński
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.