• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

493 400 PLN (524 PLN/m²) na sprzedaż

Elbląg, Przy Bramie Targowej (Warmińsko-Mazurskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia942.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 493 400 PLN
 • MiastoElbląg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXX-41, fax XXXXXXXXX-80)1. Lokalizacja: Elbląg, Przy Bramie Targowej 18a, 18b.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona na obszarze Starego Miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w poziomie parteru.

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w dolnych kondygnacjach oraz parkingi terenowe od strony ul. Przymurze.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb 15, działka nr 93/1 o powierzchni 0,0942 ha i działka nr 93/2 o powierzchni 0,0719 ha, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00042750/1.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na przedmiotowym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta zgodnie z uchwałą Nr XXIX/525/97 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 1997 r., zmienionego uchwałą Nr XXIX/637/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Elblągu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planu MU-2.2 MU/KP, z podstawowym przeznaczeniem - funkcja mieszkaniowa, towarzysząca usługi nieuciążliwe publiczne i nie publiczne w szczególności handlowo – gastronomiczne oraz biurowe. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie .

Obszar Starego Miasta podlega ochronie konserwatorskiej i wymaga rewaloryzacji, uwzględniającej warunki konserwatorskie. Uzgodnieniu konserwatorskiemu podlegają projekty urbanistyczno-architektoniczne obiektów, szczególnie w zakresie sylwety widocznej od strony bulwaru i Starego Miasta. Wszelką działalność inwestycyjną należy poprzedzić wykonaniem badań archeologicznych, na warunkach określonych przez właściwego konserwatora zabytków.

Badania archeologiczne oraz historyczno-architektoniczne odsłoniętych reliktów murów fundamentowych i piwnicznych, winny objąć cały obszar bezpośredniego zainwestowania, a w przypadku odsłonięcia nawarstwień archeologicznych lub pozostałości architektury o wyjątkowej wartości dla poznania dziejów miasta Elbląga, niezbędne będzie poszerzenie obszaru badań poza teren bezpośredniego zainwestowania.

5. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania nieruchomości: Zabudowa nieruchomości objętej przetargiem, winna zostać zrealizowana zgodnie z ustaleniami powołanego powyżej planu i spełniać następujące warunki:

a) wszelką działalność inwestycyjną należy poprzedzać wykonaniem badań archeologicznych; podstawą do ich rozpoczęcia winno być zezwolenie właściwego konserwatora zabytków, na podstawie zatwierdzonej przez niego dokumentacji; wszystkie mury fundamentowe i piwniczne zniszczonych kamienic oraz przedproży, odsłonięte w wyniku badań archeologicznych i prac ziemnych, należy zinwentaryzować i poddać badaniom architektonicznym,

b) prace projektowe winny opierać się na wytycznych konserwatorskich, sformułowanych na podstawie badań wymienionych w ppkt a),

c) należy odtworzyć plan poziomy miasta średniowiecznego, w zakresie frontowych linii zabudowy, wielkości parcel oraz rzutów domów,

d) należy odtworzyć charakter zabudowy pierzejowej wraz z jej gęstą strukturą przestrzenną, skalą i pulsującą wysokością poszczególnych elementów; zasadniczą formą projektowanej zabudowy jest kamienica mieszczańska, która pod względem architektonicznym i funkcjonalnym winna być zamknięta w obrębie jednej kamienicy,

e) należy odtworzyć rysunek sylwety miasta zbliżony do historycznego – głównie poprzez budowę nowych domów o tradycyjnych gabarytach i harmonijne zestawienie nowej zabudowy z dawną architekturą monumentalną,

f) nowe domy należy wznosić na zachowanych murach fundamentowych i piwnicznych; zakres adaptacji bądź rozbiórki poszczególnych partii murów, określa konstruktor doświadczony w pracach przy zabytkowych konstrukcjach, w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków; w przypadku braku murów, rzuty kamienic należy projektować w oparciu o mapy katastralne i rekonstrukcję planu parcel, wykonaną przez historyka architektury; nowe fundamentowanie należy wykonywać w technologii nie zagrażającej istniejącej zabudowie oraz przy minimalnym naruszeniu warstw kulturowych,

g) wysokości projektowanych kamienic nie mogą przekraczać wysokości kamienic, stojących na tych samych parcelach przed 1945 rokiem;

h) indywidualną strukturę kamienic należy podkreślić:

- zróżnicowaniem rozwiązań architektoniczno – kompozycyjnych fasad poszczególnych kamienic,

- zróżnicowaną konstrukcją dachów w układach szczytowych, kalenicowych lub przysłoniętych attyką,

- wysokością, układem i kształtem okien,

- fakturą materiałów elewacyjnych;

i) przedproża należy projektować na starych fundamentach lub ich odtworzonych rzutach; winny mieć odrębną stylistykę i materiał użyty do budowy i dekoracji;

j) wnętrze bloku urbanistycznego, obejmujące zespół parcel historycznych, winno być zagospodarowane jako teren wspólny, kompleksowo zaprojektowany i urządzony, w sposób zapewniający mieszkańcom optymalnie najwyższy poziom kameralności, poprzez wprowadzanie zróżnicowanej zieleni, w szczególności odpowiednich drzew, krzewów, trawników; dla wjazdu samochodów operacyjnych do wnętrz bloków, należy realizować przejazdy w domach bramnych;

k) ze względu na ograniczenia lokalizacyjne dotyczące uzbrojenia podziemnego, które wynikają z zasad odtwarzania Starego Miasta wraz z przedprożami, jak również z konieczności wykorzystania istniejących, sprawnych eksploatacyjnie sieci, dopuszcza się dokonywanie odstępstw od obowiązujących (na mocy odrębnych przepisów), odległości pomiędzy sieciami różnych branż;

l) zagospodarowania wnętrz ulic winny być realizowane po wykonaniu zabudowy kubaturowej przy nich zlokalizowanej;

m) uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków podlegają:

- granice parcel,

- projekty architektoniczne i konstrukcyjne fundamentowania oraz inżynieryjne, w zakresie sieci zewnętrznych,

- reklamy, stanowiące nowy element kompozycji elewacji frontowych bądź wyposażenia przestrzeni ulicy,

- zagospodarowania ulic i wnętrz bloków;

n) ciągi komunikacji pieszej oraz obiekty użyteczności publicznej, winny być zaprojektowane i zrealizowane w sposób zapewniający pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

o) kamienice odpowiadające historycznym parcelom, winny stanowić odrębne funkcjonalnie i konstrukcyjnie obiekty budowlane;

p) należy odtworzyć historyczną głębokość zabudowy kamienic, zgodnie z wynikami badań archeologicznych, uwzględniając możliwości:

- funkcjonalnego rozwiązania pomieszczeń we wnętrzu kamienic,

- funkcjonalnego rozwiązania wnętrza bloku zabudowy;

q) parcele w historycznych granicach powinny stanowić własność lub współwłasność właścicieli kamienicy; należy dążyć do przywrócenia historycznej struktury własnościowej wnętrz bloków zabudowy, mimo stworzenia zasad kompleksowego ich zagospodarowywania z udziałem wszystkich właścicieli; historyczne podziały wnętrza blokowego, winny być wyszczególnione w miarę możliwości zróżnicowaniem materiałów użytych do budowy posadzki;

r) kamienice należy projektować w indywidualnych, współczesnych formach architektonicznych, eliminując styl historyzujący; dopuszcza się możliwość stosowania historycznego detalu, w sposób nie sugerujący, że kamienica jest obiektem zrekonstruowanym lub oryginałem z określonej epoki stylowej,

s) projektowana architektura musi nosić znamię czasu i miejsca, w którym powstała, a jednocześnie wykazywać się uniwersalnymi walorami estetycznymi,

t) kolorystyka kamienic winna być utrzymana w barwach pastelowych z przewagą bieli, wzbogacona o walor kolorystyczny cegły, kamienia i drewna,

u) wskazana jest budowa oficyn w miejscach ich średniowiecznej lokalizacji oraz tam, gdzie ze względów funkcjonalnych i przestrzennych jest to możliwe, w gabarytach zbliżonych do historycznych;

v) należy dążyć do jak najbardziej dyskretnej obecności instalacji oraz do jej ukrycia. Naziemne urządzenia sieciowe (stacje „trafo” itp.) należy realizować wyłącznie jako wbudowane;

w) niezbędna jest dbałość projektantów o estetykę i wysoką jakość widocznych elementów infrastruktury (punkty oświetleniowe, pokrywy studzienek, stacje „trafo” itp.).

6. Uzbrojenie: nieruchomości leżą na terenie uzbrojonym w media komunalne:

- przez działkę nr 93/1 przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna ze studzienką, telekomunikacyjna z komorą podziemną, wodociągowa i ciepłownicza z komorą,

- przez działkę nr 93/2 przebiega sieć ciepłownicza, telekomunikacyjna oraz studzienki kanalizacji deszczowej, szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 493.400 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan techniczny i prawny oraz stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r., o godz. 12:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni..

11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

13. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci oraz z zastrzeżeniem w pkt 13 ppkt b).

b) Na działce nr 93/2 będącej przedmiotem przetargu ustanowiona została na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. służebność przesyłu na czas nieograniczony, polegająca na prawie przebiegu przez działkę nr 93/2, odcinków sieci podziemnej do przesyłu i dystrybucji ciepła oraz na prawie dostępu służb realizujących dostawę ciepła i wjazdu środków transportu technologicznego, służb eksploatujących sieć (to jest podmiotów i osób, którymi uprawniona wymieniona spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontów, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii sieci oraz do jej rozbudowy i przebudowy, przy czym ustanawiana służebność przesyłu, dotyczy pasa gruntu położonego od osi sieci ciepłowniczej, mającego szerokość po 1,5 m po obu stronach ciepłociągu.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia granic ponosi Nabywca.

e) Gmina Miasto Elbląg zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez Nabywcę, w przypadku nie podjęcia przez Nabywcę działań inwestycyjnych.

f) Nabywca zobowiąże się, że przed przystąpieniem do zabudowy nieruchomości wykona, własnym staraniem i na własny koszt, badania archeologiczne w zakresie, który zostanie określony przez właściwego konserwatora zabytków w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych; badania archeologiczne zostaną wykonane wraz z opracowaniem ich wyników, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020, poz.282).

g) Sprzedający zastrzega, że w wyniku przeprowadzonych badań architektonicznych i archeologicznych granice geodezyjne nieruchomości mogą ulec zmianie, poprzez ich dostosowanie do historycznego podziału parcel, zgodnie z odkrytymi murami fundamentowymi. Koszty ewentualnej korekty granic geodezyjnych poniesie Gmina Miasto Elbląg. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni nieruchomości rozliczenie różnicy powierzchni nastąpi proporcjonalnie do ceny 1 m2 uzyskanej w drodze przetargu.

h) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i zakończenia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie wszystkich budynków kwartału zabudowy, w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

i) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 13 ppkt h, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2024 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt h, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku;

- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg, z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 650.000 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2038 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

j) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 13 pkkt h), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny, spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 13 ppkt h).

k) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności, za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 13 ppkt h), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt i)

l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt.

m) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

14. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku pro­wadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

- osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgo­dę organów statutowych na nabycie nieru­chomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem stosownego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami stosownych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z poda­niem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 26255/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13712480

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Przy Bramie Targowej
Maciej Konkol

Maciej Konkol

+48XXXXXX141
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Dzialka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Elbląg Przy Bramie Targowej

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 13712480


493 400 PLN

524 zł/m²
Elbląg, Przy Bramie Targowej

Maciej Konkol

+48552393141

Główne cechy:

 • Powierzchnia 942.00m²

Opis - Działka Budowlana

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXX-41, fax XXXXXXXXX-80)1. Lokalizacja: Elbląg, Przy Bramie Targowej 18a, 18b.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona na obszarze Starego Miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w poziomie parteru.

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w dolnych kondygnacjach oraz parkingi terenowe od strony ul. Przymurze.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb 15, działka nr 93/1 o powierzchni 0,0942 ha i działka nr 93/2 o powierzchni 0,0719 ha, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00042750/1.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na przedmiotowym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta zgodnie z uchwałą Nr XXIX/525/97 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 1997 r., zmienionego uchwałą Nr XXIX/637/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Elblągu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planu MU-2.2 MU/KP, z podstawowym przeznaczeniem - funkcja mieszkaniowa, towarzysząca usługi nieuciążliwe publiczne i nie publiczne w szczególności handlowo – gastronomiczne oraz biurowe. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie .

Obszar Starego Miasta podlega ochronie konserwatorskiej i wymaga rewaloryzacji, uwzględniającej warunki konserwatorskie. Uzgodnieniu konserwatorskiemu podlegają projekty urbanistyczno-architektoniczne obiektów, szczególnie w zakresie sylwety widocznej od strony bulwaru i Starego Miasta. Wszelką działalność inwestycyjną należy poprzedzić wykonaniem badań archeologicznych, na warunkach określonych przez właściwego konserwatora zabytków.

Badania archeologiczne oraz historyczno-architektoniczne odsłoniętych reliktów murów fundamentowych i piwnicznych, winny objąć cały obszar bezpośredniego zainwestowania, a w przypadku odsłonięcia nawarstwień archeologicznych lub pozostałości architektury o wyjątkowej wartości dla poznania dziejów miasta Elbląga, niezbędne będzie poszerzenie obszaru badań poza teren bezpośredniego zainwestowania.

5. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania nieruchomości: Zabudowa nieruchomości objętej przetargiem, winna zostać zrealizowana zgodnie z ustaleniami powołanego powyżej planu i spełniać następujące warunki:

a) wszelką działalność inwestycyjną należy poprzedzać wykonaniem badań archeologicznych; podstawą do ich rozpoczęcia winno być zezwolenie właściwego konserwatora zabytków, na podstawie zatwierdzonej przez niego dokumentacji; wszystkie mury fundamentowe i piwniczne zniszczonych kamienic oraz przedproży, odsłonięte w wyniku badań archeologicznych i prac ziemnych, należy zinwentaryzować i poddać badaniom architektonicznym,

b) prace projektowe winny opierać się na wytycznych konserwatorskich, sformułowanych na podstawie badań wymienionych w ppkt a),

c) należy odtworzyć plan poziomy miasta średniowiecznego, w zakresie frontowych linii zabudowy, wielkości parcel oraz rzutów domów,

d) należy odtworzyć charakter zabudowy pierzejowej wraz z jej gęstą strukturą przestrzenną, skalą i pulsującą wysokością poszczególnych elementów; zasadniczą formą projektowanej zabudowy jest kamienica mieszczańska, która pod względem architektonicznym i funkcjonalnym winna być zamknięta w obrębie jednej kamienicy,

e) należy odtworzyć rysunek sylwety miasta zbliżony do historycznego – głównie poprzez budowę nowych domów o tradycyjnych gabarytach i harmonijne zestawienie nowej zabudowy z dawną architekturą monumentalną,

f) nowe domy należy wznosić na zachowanych murach fundamentowych i piwnicznych; zakres adaptacji bądź rozbiórki poszczególnych partii murów, określa konstruktor doświadczony w pracach przy zabytkowych konstrukcjach, w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków; w przypadku braku murów, rzuty kamienic należy projektować w oparciu o mapy katastralne i rekonstrukcję planu parcel, wykonaną przez historyka architektury; nowe fundamentowanie należy wykonywać w technologii nie zagrażającej istniejącej zabudowie oraz przy minimalnym naruszeniu warstw kulturowych,

g) wysokości projektowanych kamienic nie mogą przekraczać wysokości kamienic, stojących na tych samych parcelach przed 1945 rokiem;

h) indywidualną strukturę kamienic należy podkreślić:

- zróżnicowaniem rozwiązań architektoniczno – kompozycyjnych fasad poszczególnych kamienic,

- zróżnicowaną konstrukcją dachów w układach szczytowych, kalenicowych lub przysłoniętych attyką,

- wysokością, układem i kształtem okien,

- fakturą materiałów elewacyjnych;

i) przedproża należy projektować na starych fundamentach lub ich odtworzonych rzutach; winny mieć odrębną stylistykę i materiał użyty do budowy i dekoracji;

j) wnętrze bloku urbanistycznego, obejmujące zespół parcel historycznych, winno być zagospodarowane jako teren wspólny, kompleksowo zaprojektowany i urządzony, w sposób zapewniający mieszkańcom optymalnie najwyższy poziom kameralności, poprzez wprowadzanie zróżnicowanej zieleni, w szczególności odpowiednich drzew, krzewów, trawników; dla wjazdu samochodów operacyjnych do wnętrz bloków, należy realizować przejazdy w domach bramnych;

k) ze względu na ograniczenia lokalizacyjne dotyczące uzbrojenia podziemnego, które wynikają z zasad odtwarzania Starego Miasta wraz z przedprożami, jak również z konieczności wykorzystania istniejących, sprawnych eksploatacyjnie sieci, dopuszcza się dokonywanie odstępstw od obowiązujących (na mocy odrębnych przepisów), odległości pomiędzy sieciami różnych branż;

l) zagospodarowania wnętrz ulic winny być realizowane po wykonaniu zabudowy kubaturowej przy nich zlokalizowanej;

m) uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków podlegają:

- granice parcel,

- projekty architektoniczne i konstrukcyjne fundamentowania oraz inżynieryjne, w zakresie sieci zewnętrznych,

- reklamy, stanowiące nowy element kompozycji elewacji frontowych bądź wyposażenia przestrzeni ulicy,

- zagospodarowania ulic i wnętrz bloków;

n) ciągi komunikacji pieszej oraz obiekty użyteczności publicznej, winny być zaprojektowane i zrealizowane w sposób zapewniający pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

o) kamienice odpowiadające historycznym parcelom, winny stanowić odrębne funkcjonalnie i konstrukcyjnie obiekty budowlane;

p) należy odtworzyć historyczną głębokość zabudowy kamienic, zgodnie z wynikami badań archeologicznych, uwzględniając możliwości:

- funkcjonalnego rozwiązania pomieszczeń we wnętrzu kamienic,

- funkcjonalnego rozwiązania wnętrza bloku zabudowy;

q) parcele w historycznych granicach powinny stanowić własność lub współwłasność właścicieli kamienicy; należy dążyć do przywrócenia historycznej struktury własnościowej wnętrz bloków zabudowy, mimo stworzenia zasad kompleksowego ich zagospodarowywania z udziałem wszystkich właścicieli; historyczne podziały wnętrza blokowego, winny być wyszczególnione w miarę możliwości zróżnicowaniem materiałów użytych do budowy posadzki;

r) kamienice należy projektować w indywidualnych, współczesnych formach architektonicznych, eliminując styl historyzujący; dopuszcza się możliwość stosowania historycznego detalu, w sposób nie sugerujący, że kamienica jest obiektem zrekonstruowanym lub oryginałem z określonej epoki stylowej,

s) projektowana architektura musi nosić znamię czasu i miejsca, w którym powstała, a jednocześnie wykazywać się uniwersalnymi walorami estetycznymi,

t) kolorystyka kamienic winna być utrzymana w barwach pastelowych z przewagą bieli, wzbogacona o walor kolorystyczny cegły, kamienia i drewna,

u) wskazana jest budowa oficyn w miejscach ich średniowiecznej lokalizacji oraz tam, gdzie ze względów funkcjonalnych i przestrzennych jest to możliwe, w gabarytach zbliżonych do historycznych;

v) należy dążyć do jak najbardziej dyskretnej obecności instalacji oraz do jej ukrycia. Naziemne urządzenia sieciowe (stacje „trafo” itp.) należy realizować wyłącznie jako wbudowane;

w) niezbędna jest dbałość projektantów o estetykę i wysoką jakość widocznych elementów infrastruktury (punkty oświetleniowe, pokrywy studzienek, stacje „trafo” itp.).

6. Uzbrojenie: nieruchomości leżą na terenie uzbrojonym w media komunalne:

- przez działkę nr 93/1 przebiega sieć energetyczna, kanalizacyjna ze studzienką, telekomunikacyjna z komorą podziemną, wodociągowa i ciepłownicza z komorą,

- przez działkę nr 93/2 przebiega sieć ciepłownicza, telekomunikacyjna oraz studzienki kanalizacji deszczowej, szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 493.400 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan techniczny i prawny oraz stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r., o godz. 12:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni..

11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

13. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci oraz z zastrzeżeniem w pkt 13 ppkt b).

b) Na działce nr 93/2 będącej przedmiotem przetargu ustanowiona została na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. służebność przesyłu na czas nieograniczony, polegająca na prawie przebiegu przez działkę nr 93/2, odcinków sieci podziemnej do przesyłu i dystrybucji ciepła oraz na prawie dostępu służb realizujących dostawę ciepła i wjazdu środków transportu technologicznego, służb eksploatujących sieć (to jest podmiotów i osób, którymi uprawniona wymieniona spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontów, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii sieci oraz do jej rozbudowy i przebudowy, przy czym ustanawiana służebność przesyłu, dotyczy pasa gruntu położonego od osi sieci ciepłowniczej, mającego szerokość po 1,5 m po obu stronach ciepłociągu.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia granic ponosi Nabywca.

e) Gmina Miasto Elbląg zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez Nabywcę, w przypadku nie podjęcia przez Nabywcę działań inwestycyjnych.

f) Nabywca zobowiąże się, że przed przystąpieniem do zabudowy nieruchomości wykona, własnym staraniem i na własny koszt, badania archeologiczne w zakresie, który zostanie określony przez właściwego konserwatora zabytków w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych; badania archeologiczne zostaną wykonane wraz z opracowaniem ich wyników, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020, poz.282).

g) Sprzedający zastrzega, że w wyniku przeprowadzonych badań architektonicznych i archeologicznych granice geodezyjne nieruchomości mogą ulec zmianie, poprzez ich dostosowanie do historycznego podziału parcel, zgodnie z odkrytymi murami fundamentowymi. Koszty ewentualnej korekty granic geodezyjnych poniesie Gmina Miasto Elbląg. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni nieruchomości rozliczenie różnicy powierzchni nastąpi proporcjonalnie do ceny 1 m2 uzyskanej w drodze przetargu.

h) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i zakończenia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie wszystkich budynków kwartału zabudowy, w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

i) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 13 ppkt h, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2024 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt h, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku;

- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg, z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 650.000 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2038 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

j) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 13 pkkt h), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny, spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 13 ppkt h).

k) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności, za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 13 ppkt h), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt i)

l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt.

m) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

14. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku pro­wadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

- osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgo­dę organów statutowych na nabycie nieru­chomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem stosownego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami stosownych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z poda­niem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 26255/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13712480