• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

2 400 PLN / miesięcznie ARCHIWALNA

Niedźwiedzi Róg (Warmińsko-Mazurskie)

Działka rolna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia29290.00m²
  • Rodzaj Działka rolna
  • Cena 2 400 PLN/msc
  • MiastoNiedźwiedzi róg
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUKw oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1183 ze zm.)informujeże na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1P/00019508/1, to jest działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 130 o powierzchni 2,9290 ha, z obrębu 0006 Niedźwiedzi Róg.

Działka ww. znajduje się w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zatwierdzonym Uchwałą nr LII/423/2018 Rady Miejskiej Ruciane- Nida z dnia 28 lutego 2018 r. działka nr 130 położona w obrębie geodezyjnym 0006 Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida oznaczona jest jako tereny rolne, zaś w części jako lasy.W skład nieruchomości wchodzą:

Grunty o powierzchni 2,9290 ha, w tym:

- łąki trwałe - 1,2671 ha,

- pastwiska - 1,5963 ha,

- rowy - 0,0656 ha,

W tym klasy gruntów i ich powierzchnia:

łąki V – 1,2671 ha, pastwiska V – 1,5301 ha, VI – 0,0662 ha.Ustalony czynsz dzierżawny nie jest pobierany za grunty pod rowami.Działka nr 130 leży na Obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008, na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.Do zawarcia umowy dzierżawy nie będzie wymagane uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.Pierwszy przetarg ustny na dzierżawę ww. nieruchomości odbył się w dniu 22 maja 2019 roku i z powodu braku oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.Drugi przetarg ustny na dzierżawę ww. nieruchomości odbył się w dniu 02 września 2019 roku i z powodu braku oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.Roczny czynsz wywoławczy: 2.400,00 PLN (słownie: dwa tys. czterysta zł)

Wysokość wadium: 400,00 PLN (słownie: czterysta zł)

Minimalne postąpienie 30,00 PLN (słownie: trzydzieści zł)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty).Okres dzierżawy - 10 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX006 do dnia 05 czerwca 2020 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj.: ”10.06.2020 r. Przetarg na dzierżawę dz. 130 Niedźwiedzi Róg.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 701).

W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy.

Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy koszty tego aktu ponosi dzierżawca.Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto.Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt Dzierżawcy.

Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nich zawartych.Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać w Biurze Organizacyjno – Majątkowym PAN, Warszawa, pl. Defilad 1, PKiN, piętro XXII, pok. 2201 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 05 czerwca 2020 w godz. 8.00 – 16.00, tel. nr 22- 182-64 -04.Kontakt:
Polska Akademia Nauk
tel: XXXXXXXXX-02

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 1734/3186/OGW
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13714022

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Niedźwiedzi Róg
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX202
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.