• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia662.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 57 110 PLN
  • MiastoLidzbark warmiński
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZAUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKIDziałka gruntu położona przy ulicy Mieczysława Karłowicza, oznaczona w obrębie 9 numerem 229/3, o powierzchni 662m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00027531/6.Cena wywoławcza nieruchomości – 57.110,00zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) + 23% podatku VAT.

Wysokość wadium wynosi: 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. M. Karłowicza działka nr 9-192/4.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem: F13MN - Teren zabudowy mieszkalnej 1-o rodzinnej. Zasady i warunki podziału – minimalna powierzchnia działki – 800m2. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze. Nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 30÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni. Wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,30. Obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej. Miejsca postojowe w granicach własnych działki.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 13:00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 28 maja 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. XXXXXX513.Lidzbark Warmiński, dnia 23 kwietnia 2020 roku.


POŁOŻENIE DZIAŁKI

Lidzbark Warmiński ul. Mieczysława Karłowicza, działka nr 9-229/3Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: XXXXXXXXXX-14

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 26411/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13739730

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Lidzbark Warmiński, Mieczysława Karłowicza
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.