• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

153 650 PLN (86 PLN/m²) ARCHIWALNA

Lidzbark Warmiński (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1781.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 153 650 PLN
  • MiastoLidzbark warmiński
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZAUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKIDziałka gruntu położona przy ulicy Henryka Wieniawskiego, oznaczona w obrębie 9 numerem 210/5 o powierzchni 1781m2, zapisana w księdze wieczystej KW OL1L/00027443/2.Cena wywoławcza nieruchomości – 153.650,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% podatku VAT.Wysokość wadium wynosi: 16.000,00zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. H. Wieniawskiego działka nr 9-196.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: F1MN - Teren zabudowy mieszkalnej 1-o rodzinnej o wysokości 2-ch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º(±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki sytuować główną kalenicą równolegle do istniejących i projektowanych dróg w linii zabudowy określonej na planie. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70% powierzchni działki. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 CZERWCA 2020 ROKU O GODZ. 12:00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 28 maja 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. XXXXXX513.Lidzbark Warmiński, dnia 23 kwietnia 2020 roku.


POŁOŻENIE DZIAŁKI

Lidzbark Warmiński ul. Henryka Wieniawskiego, działka nr 9-210/5Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: XXXXXXXXXX-14

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 26412/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13739776

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Lidzbark Warmiński
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.