• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

285 000 PLN (293 PLN/m²) na sprzedaż

Elbląg, Drzewna (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia972.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 285 000 PLN
 • MiastoElbląg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXX-41, XXXXXXXXX-51, fax XXXXXXXXX-80)1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Drzewna 8a.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona na przedmieściach Starego Miasta, u zbiegu ulicy Rycerskiej i Alei Tysiąclecia, w sąsiedztwie zabudowy o funkcji usług publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze stare drzewa liściaste oraz ułożone są betonowe płyty chodnikowe, stanowiące obecnie część parkingu.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb 15, działka nr 246/7 o powierzchni 0,0972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00032278/5.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą XXIX/525/97 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Elblągu, nieruchomość położona jest w obszarze strefy M, obejmującej teren bloków urbanistycznych przeznaczonych do odtworzenia zabudowy szeregowej mieszkalnej, wzdłuż ulic: Kumieli, Zamkowej i Wapiennej i przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniową oraz funkcje usług handlu, rzemiosła i małej gastronomii, przy czym należy odtworzyć północną pierzeję ulicy Drzewnej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie .

Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków (pierwotnie nieruchomość należała do obszaru przedzamkowego oraz przedmieść Starego Miasta), w związku z tym, przy prowadzeniu inwestycji nie będą obowiązywać zapisy art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282), z wyłączeniem pkt 5, dotyczącego prowadzenia badań archeologicznych. Niezbędne jest wykonanie na nieruchomości, pod ścisłym i stałym nadzorem archeologa, przekopu po osi północ-południe, przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) z łyżką hydrauliczną „skarpówka” oraz sporządzenie dokumentacji archeologicznej. Wykonanie przekopu dostarczy niezbędnych informacji, które pozwolą określić, czy jest konieczne prowadzenie w obrębie działki innych prac archeologicznych.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania nieruchomości: Zabudowa nieruchomości objętej przetargiem winna zostać zrealizowana zgodnie z ustaleniami powołanego powyżej planu i spełniać następujące warunki:

a) wszelką działalność inwestycyjną należy poprzedzać wykonaniem badań archeologicznych; podstawą do ich rozpoczęcia winno być zezwolenie właściwego konserwatora zabytków, na podstawie zatwierdzonej przez niego dokumentacji; wszystkie mury fundamentowe i piwniczne zniszczonych kamienic oraz przedproży, odsłonięte w wyniku badań archeologicznych i prac ziemnych należy zinwentaryzować i poddać badaniom architektonicznym,

b) prace projektowe winny opierać się na wytycznych konserwatorskich, sformułowanych na podstawie badań wymienionych w ppkt a),

c) należy odtworzyć plan poziomy miasta średniowiecznego w zakresie frontowych linii zabudowy, wielkości parcel oraz rzutów domów,

d) należy odtworzyć charakter zabudowy pierzejowej wraz z jej gęstą strukturą przestrzenną, skalą i pulsującą wysokością poszczególnych elementów; zasadniczą formą projektowanej zabudowy jest kamienica mieszczańska, która pod względem architektonicznym i funkcjonalnym winna być zamknięta w obrębie jednej kamienicy,

e) należy odtworzyć rysunek sylwety miasta zbliżony do historycznego – głównie poprzez budowę nowych domów o tradycyjnych gabarytach i harmonijne zestawienie nowej zabudowy z dawną architekturą monumentalną,

f) nowe domy należy wznosić na zachowanych murach fundamentowych i piwnicznych; zakres adaptacji bądź rozbiórki poszczególnych partii murów, określa konstruktor doświadczony w pracach przy zabytkowych konstrukcjach, w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków; w przypadku braku murów rzuty kamienic należy projektować w oparciu o mapy katastralne i rekonstrukcję planu parcel wykonaną przez historyka architektury; nowe fundamentowanie należy wykonywać w technologii nie zagrażającej istniejącej zabudowie oraz przy minimalnym naruszeniu warstw kulturowych,

g) wysokości projektowanych kamienic nie mogą przekraczać wysokości kamienic, stojących na tych samych parcelach przed 1945 rokiem;

h) indywidualną strukturę kamienic należy podkreślić:

- zróżnicowaniem rozwiązań architektoniczno – kompozycyjnych fasad poszczególnych kamienic,

- zróżnicowaną konstrukcją dachów w układach szczytowych, kalenicowych lub przysłoniętych attyką,

- wysokością, układem i kształtem okien,

- fakturą materiałów elewacyjnych;

i) kamienice należy projektować w indywidualnych, współczesnych formach architektonicznych, eliminując styl historyzujący; dopuszcza się możliwość stosowania historycznego detalu w sposób nie sugerujący, że kamienica jest obiektem zrekonstruowanym lub oryginałem z określonej epoki stylowej, projektowana architektura musi nosić znamię czasu i miejsca, w którym powstała, a jednocześnie wykazywać się uniwersalnymi walorami estetycznymi;

j) kolorystyka kamienic winna być utrzymana w barwach pastelowych z przewagą bieli, wzbogacona o walor kolorystyczny cegły, kamienia i drewna;

k) wskazana jest budowa oficyn w miejscach ich średniowiecznej lokalizacji oraz tam, gdzie ze względów funkcjonalnych i przestrzennych jest to możliwe, w gabarytach zbliżonych do historycznych;

l) należy dążyć do jak najbardziej dyskretnej obecności instalacji oraz do jej ukrycia. Naziemne urządzenia sieciowe (stacje „trafo” itp.) należy realizować wyłącznie jako wbudowane;

m) niezbędna jest dbałość projektantów o estetykę i wysoką, jakość widocznych elementów infrastruktury (punkty oświetleniowe, pokrywy studzienek, stacje „trafo” itp.).

5. Uzbrojenie: nieruchomość leży na terenie uzbrojonym w media komunalne, przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna i gazowa, a ponadto w południowo-zachodnim narożniku działki zlokalizowana jest betonowa studia, szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 285.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy). plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan techniczny i prawny oraz stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu, żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r., o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony, jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Gmina Miasto Elbląg zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez Nabywcę, w przypadku nie podjęcia przez Nabywcę działań inwestycyjnych.

d) Nabywca zobowiąże się, że przed przystąpieniem do zabudowy nieruchomości wykona, własnym staraniem i na własny koszt, badania archeologiczne w zakresie, który zostanie określony przez właściwego konserwatora zabytków w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych; badania archeologiczne zostaną wykonane wraz z opracowaniem ich wyników, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020, poz. 282)

e) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia granic ponosi Nabywca.

f) Sprzedający zastrzega, że w wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych, granice geodezyjne nieruchomości mogą ulec zmianie, poprzez ich dostosowanie do historycznego podziału parcel, zgodnie z odkrytymi murami fundamentowymi. Koszty ewentualnej korekty granic geodezyjnych, poniesie Gmina Miasto Elbląg. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni nieruchomości, rozliczenie różnicy powierzchni nastąpi proporcjonalnie do ceny 1 m2 uzyskanej w drodze przetargu.

g) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i zakończenia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt g, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 29.000,- zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2024 roku.

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt g, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 29.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2026 roku.

- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 330.000 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2036 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

i) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt g).

j) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), a w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).

k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

l) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),
osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgo­dę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem stosownego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami stosownych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z poda­niem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 26592/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13775536
 • Data publikacji: 16 maja 2020 11:30 (10 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Drzewna
Maciej Konkol

Maciej Konkol

+48XXXXXX141
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Dzialka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Elbląg Drzewna

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 13775536

Zdjęcie ogłoszenia - Drzewna
Zdjęcie ogłoszenia - Drzewna
Zdjęcie ogłoszenia - Drzewna

285 000 PLN

293 zł/m²
Elbląg, Drzewna

Maciej Konkol

+48552393141

Główne cechy:

 • Powierzchnia 972.00m²

Opis - Działka Budowlana

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXX-41, XXXXXXXXX-51, fax XXXXXXXXX-80)1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Drzewna 8a.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona na przedmieściach Starego Miasta, u zbiegu ulicy Rycerskiej i Alei Tysiąclecia, w sąsiedztwie zabudowy o funkcji usług publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze stare drzewa liściaste oraz ułożone są betonowe płyty chodnikowe, stanowiące obecnie część parkingu.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb 15, działka nr 246/7 o powierzchni 0,0972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00032278/5.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą XXIX/525/97 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Elblągu, nieruchomość położona jest w obszarze strefy M, obejmującej teren bloków urbanistycznych przeznaczonych do odtworzenia zabudowy szeregowej mieszkalnej, wzdłuż ulic: Kumieli, Zamkowej i Wapiennej i przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniową oraz funkcje usług handlu, rzemiosła i małej gastronomii, przy czym należy odtworzyć północną pierzeję ulicy Drzewnej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie .

Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków (pierwotnie nieruchomość należała do obszaru przedzamkowego oraz przedmieść Starego Miasta), w związku z tym, przy prowadzeniu inwestycji nie będą obowiązywać zapisy art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282), z wyłączeniem pkt 5, dotyczącego prowadzenia badań archeologicznych. Niezbędne jest wykonanie na nieruchomości, pod ścisłym i stałym nadzorem archeologa, przekopu po osi północ-południe, przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) z łyżką hydrauliczną „skarpówka” oraz sporządzenie dokumentacji archeologicznej. Wykonanie przekopu dostarczy niezbędnych informacji, które pozwolą określić, czy jest konieczne prowadzenie w obrębie działki innych prac archeologicznych.

Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania nieruchomości: Zabudowa nieruchomości objętej przetargiem winna zostać zrealizowana zgodnie z ustaleniami powołanego powyżej planu i spełniać następujące warunki:

a) wszelką działalność inwestycyjną należy poprzedzać wykonaniem badań archeologicznych; podstawą do ich rozpoczęcia winno być zezwolenie właściwego konserwatora zabytków, na podstawie zatwierdzonej przez niego dokumentacji; wszystkie mury fundamentowe i piwniczne zniszczonych kamienic oraz przedproży, odsłonięte w wyniku badań archeologicznych i prac ziemnych należy zinwentaryzować i poddać badaniom architektonicznym,

b) prace projektowe winny opierać się na wytycznych konserwatorskich, sformułowanych na podstawie badań wymienionych w ppkt a),

c) należy odtworzyć plan poziomy miasta średniowiecznego w zakresie frontowych linii zabudowy, wielkości parcel oraz rzutów domów,

d) należy odtworzyć charakter zabudowy pierzejowej wraz z jej gęstą strukturą przestrzenną, skalą i pulsującą wysokością poszczególnych elementów; zasadniczą formą projektowanej zabudowy jest kamienica mieszczańska, która pod względem architektonicznym i funkcjonalnym winna być zamknięta w obrębie jednej kamienicy,

e) należy odtworzyć rysunek sylwety miasta zbliżony do historycznego – głównie poprzez budowę nowych domów o tradycyjnych gabarytach i harmonijne zestawienie nowej zabudowy z dawną architekturą monumentalną,

f) nowe domy należy wznosić na zachowanych murach fundamentowych i piwnicznych; zakres adaptacji bądź rozbiórki poszczególnych partii murów, określa konstruktor doświadczony w pracach przy zabytkowych konstrukcjach, w porozumieniu z właściwym konserwatorem zabytków; w przypadku braku murów rzuty kamienic należy projektować w oparciu o mapy katastralne i rekonstrukcję planu parcel wykonaną przez historyka architektury; nowe fundamentowanie należy wykonywać w technologii nie zagrażającej istniejącej zabudowie oraz przy minimalnym naruszeniu warstw kulturowych,

g) wysokości projektowanych kamienic nie mogą przekraczać wysokości kamienic, stojących na tych samych parcelach przed 1945 rokiem;

h) indywidualną strukturę kamienic należy podkreślić:

- zróżnicowaniem rozwiązań architektoniczno – kompozycyjnych fasad poszczególnych kamienic,

- zróżnicowaną konstrukcją dachów w układach szczytowych, kalenicowych lub przysłoniętych attyką,

- wysokością, układem i kształtem okien,

- fakturą materiałów elewacyjnych;

i) kamienice należy projektować w indywidualnych, współczesnych formach architektonicznych, eliminując styl historyzujący; dopuszcza się możliwość stosowania historycznego detalu w sposób nie sugerujący, że kamienica jest obiektem zrekonstruowanym lub oryginałem z określonej epoki stylowej, projektowana architektura musi nosić znamię czasu i miejsca, w którym powstała, a jednocześnie wykazywać się uniwersalnymi walorami estetycznymi;

j) kolorystyka kamienic winna być utrzymana w barwach pastelowych z przewagą bieli, wzbogacona o walor kolorystyczny cegły, kamienia i drewna;

k) wskazana jest budowa oficyn w miejscach ich średniowiecznej lokalizacji oraz tam, gdzie ze względów funkcjonalnych i przestrzennych jest to możliwe, w gabarytach zbliżonych do historycznych;

l) należy dążyć do jak najbardziej dyskretnej obecności instalacji oraz do jej ukrycia. Naziemne urządzenia sieciowe (stacje „trafo” itp.) należy realizować wyłącznie jako wbudowane;

m) niezbędna jest dbałość projektantów o estetykę i wysoką, jakość widocznych elementów infrastruktury (punkty oświetleniowe, pokrywy studzienek, stacje „trafo” itp.).

5. Uzbrojenie: nieruchomość leży na terenie uzbrojonym w media komunalne, przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna i gazowa, a ponadto w południowo-zachodnim narożniku działki zlokalizowana jest betonowa studia, szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 285.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy). plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan techniczny i prawny oraz stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu, żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r., o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony, jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Gmina Miasto Elbląg zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez Nabywcę, w przypadku nie podjęcia przez Nabywcę działań inwestycyjnych.

d) Nabywca zobowiąże się, że przed przystąpieniem do zabudowy nieruchomości wykona, własnym staraniem i na własny koszt, badania archeologiczne w zakresie, który zostanie określony przez właściwego konserwatora zabytków w pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych; badania archeologiczne zostaną wykonane wraz z opracowaniem ich wyników, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020, poz. 282)

e) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia granic ponosi Nabywca.

f) Sprzedający zastrzega, że w wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych, granice geodezyjne nieruchomości mogą ulec zmianie, poprzez ich dostosowanie do historycznego podziału parcel, zgodnie z odkrytymi murami fundamentowymi. Koszty ewentualnej korekty granic geodezyjnych, poniesie Gmina Miasto Elbląg. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni nieruchomości, rozliczenie różnicy powierzchni nastąpi proporcjonalnie do ceny 1 m2 uzyskanej w drodze przetargu.

g) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i zakończenia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt g, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 29.000,- zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2024 roku.

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt g, zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 29.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2026 roku.

- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg z tytułu ww. kar umownych, dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 330.000 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2036 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

i) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt g).

j) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), a w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).

k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

l) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),
osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgo­dę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem stosownego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami stosownych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z poda­niem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 26592/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13775536
 • Data publikacji: 16 maja 2020 11:30 (10 dni temu)