• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

78 287 PLN (64 PLN/m²) na sprzedaż

Elbląg, Mazurska (Warmińsko-Mazurskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia1216.00m²
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 78 287 PLN
 • MiastoElbląg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXX-41, XXXXXXXXX-51; e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Mazurska.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa o charakterze mieszkalnym, przemysłowym oraz tereny zielone. Teren nieruchomości zakrzewiony i zadrzewiony.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 1, działka nr 27/16 o powierzchni 0,0433 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00071118/1 i działka nr 32/16 o powierzchni 0,0783 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00038268/4.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na przedmiotowym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy techniczno – produkcyjnej nad rzeką Elbląg (uchwała Nr VI/73/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19.04.2007 r.). Nieruchomość położona jest w jednostce planu UP*, z przeznaczeniem terenu: pod zabudowę usługową i produkcyjną. Na terenie dopuszcza się lokalizację mieszkań właścicieli usług, bez wydzielenia własności, na górnych kondygnacjach obiektów usługowych. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie .

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na obszarze uzbrojonym w media komunalne. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna z latarnią. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 78.287 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, (które wskazane zostanie w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020 r., o godz. 11:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 7.900 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dziewięćset), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 19 października 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie, jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne podstąpienie nie może wynosić mniej niż 790 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu, ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną - działkę nr 32/14. Lokalizacja zjazdów na nieruchomość, winna odbywać się w miejscach, zgodnych z uzyskaną przez Nabywcę nieruchomości, od zarządy drogi (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu), decyzją na lokalizację zjazdu z ul. Mazurskiej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania zjazdu, własnym staraniem i na swój koszt.

d) Działka nr 27/16 położona jest w granicach portu morskiego, w związku, z czym wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania tego terenu, należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

e) W związku z faktem, że nieruchomość, stanowiąca przedmiot przetargu, położona jest w granicach Portu Morskiego Elbląg, z Nabywcą zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Po uzyskaniu przez Prezydenta Miasta Elbląg zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, na sprzedaż na rzecz Nabywcy prawa własności nieruchomości, zostanie z Nabywcą zawarta warunkowa umowa sprzedaży, pod warunkiem nieskorzystania przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg Skarb Państwa, z przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie z Nabywcą zawarta, jeśli wymienione podmioty uprawnione, nie wykonają przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości.

f) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt f), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 8.000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt f), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 8.000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku,

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2047 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt niedokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

h) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt f), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt f).

i) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt f), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt g).

j) Z uwagi na dotychczasowe bezumowne wykorzystywanie części działki nr 32/16 przez właściciela działki sąsiedniej, na nieruchomości mogą znajdować się obiekty nietrwale związane z gruntem. Pismem z dnia 03.08.2020 r. osoba użytkująca przedmiotowy teren, została poinformowana o zamiarze sprzedaży działek będących przedmiotem przetargu, z jednoczesnym wskazaniem konieczności przeniesienia wszelkich obiektów na swoją nieruchomość.

k) W przypadku nieuwolnienia przedmiotowego terenu, przez osobę użytkującą, do dnia przeprowadzenia przetargu, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uporządkowania działki we własnym zakresie.

l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

m) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w pkt 5, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii.

n) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Z dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na Nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.

e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

f) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

- osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

g) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

h) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

i) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonych w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

j) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 27899/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14024630
 • Data publikacji: 25 września 2020 17:27 (24 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Mazurska
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX141
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna z rynku wtórnego na sprzedaż Elbląg Mazurska

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14024630


78 287 PLN

64 zł/m²
Elbląg, Mazurska

AMK Portal

+48552393141

Główne cechy:

 • Powierzchnia 1216.00m²

Opis - Działka Inwestycyjna

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXX-41, XXXXXXXXX-51; e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Mazurska.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa o charakterze mieszkalnym, przemysłowym oraz tereny zielone. Teren nieruchomości zakrzewiony i zadrzewiony.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 1, działka nr 27/16 o powierzchni 0,0433 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00071118/1 i działka nr 32/16 o powierzchni 0,0783 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00038268/4.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na przedmiotowym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy techniczno – produkcyjnej nad rzeką Elbląg (uchwała Nr VI/73/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19.04.2007 r.). Nieruchomość położona jest w jednostce planu UP*, z przeznaczeniem terenu: pod zabudowę usługową i produkcyjną. Na terenie dopuszcza się lokalizację mieszkań właścicieli usług, bez wydzielenia własności, na górnych kondygnacjach obiektów usługowych. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie .

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na obszarze uzbrojonym w media komunalne. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna z latarnią. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 78.287 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem), plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, (które wskazane zostanie w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020 r., o godz. 11:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 7.900 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dziewięćset), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 19 października 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie, jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne podstąpienie nie może wynosić mniej niż 790 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu, ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną - działkę nr 32/14. Lokalizacja zjazdów na nieruchomość, winna odbywać się w miejscach, zgodnych z uzyskaną przez Nabywcę nieruchomości, od zarządy drogi (Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu), decyzją na lokalizację zjazdu z ul. Mazurskiej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania zjazdu, własnym staraniem i na swój koszt.

d) Działka nr 27/16 położona jest w granicach portu morskiego, w związku, z czym wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania tego terenu, należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

e) W związku z faktem, że nieruchomość, stanowiąca przedmiot przetargu, położona jest w granicach Portu Morskiego Elbląg, z Nabywcą zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Po uzyskaniu przez Prezydenta Miasta Elbląg zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, na sprzedaż na rzecz Nabywcy prawa własności nieruchomości, zostanie z Nabywcą zawarta warunkowa umowa sprzedaży, pod warunkiem nieskorzystania przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg Skarb Państwa, z przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie z Nabywcą zawarta, jeśli wymienione podmioty uprawnione, nie wykonają przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości.

f) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt f), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 8.000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt f), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 8.000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku,

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2047 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt niedokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

h) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt f), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt f).

i) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt f), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt g).

j) Z uwagi na dotychczasowe bezumowne wykorzystywanie części działki nr 32/16 przez właściciela działki sąsiedniej, na nieruchomości mogą znajdować się obiekty nietrwale związane z gruntem. Pismem z dnia 03.08.2020 r. osoba użytkująca przedmiotowy teren, została poinformowana o zamiarze sprzedaży działek będących przedmiotem przetargu, z jednoczesnym wskazaniem konieczności przeniesienia wszelkich obiektów na swoją nieruchomość.

k) W przypadku nieuwolnienia przedmiotowego terenu, przez osobę użytkującą, do dnia przeprowadzenia przetargu, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uporządkowania działki we własnym zakresie.

l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

m) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w pkt 5, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii.

n) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Z dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na Nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.

e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

f) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

- osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

g) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

h) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

i) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonych w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

j) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 27899/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14024630
 • Data publikacji: 25 września 2020 17:27 (24 dni temu)