• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

230 000 PLN (57 PLN/m²) na sprzedaż

Barczewo (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia4001.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 230 000 PLN
 • MiastoBarczewo
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb ewidencyjny 3, przeznaczonej pod funkcję usługową.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Numer działki: 26/2
Powierzchnia działki: 0,4001 ha
Numer księgi wieczystej: OL1O/00012339/5
Cena wywoławcza: 230.000,00 zł (w tym 23% VAT)
Wysokość wadium: 23.000,00 zł
Nieruchomość przeznaczona do zbycia, położona jest w Barczewie przy ulicy Olsztyńskiej, sąsiadująca z terenami zieleni nieurządzonej oraz rozproszoną zabudową mieszkaniową i produkcyjną.

Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543 z dnia 16 maja 2019 r./ działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem A20U – tereny zabudowy usługowej rozumianej jako funkcje nieuciążliwe.

Przeznaczenie uzupełniające dla ww. działki: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, dojścia i dojazdy. Wykluczenia: złomowanie pojazdów, skup złomu, gospodarka odpadami. Miejsca postojowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach własności działki wg wskaźników określonych w§6 ust.6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości.
Liczba kondygnacji: maksymalnie 2 nadziemne.
Wysokość zabudowy: maksymalnie 12m.
Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 0,30. Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1-0,6.
Teren biologicznie czynny: min. 30% powierzchni działki budowlanej.
Zasady podziału nieruchomości: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: min. 4000 m2.

Obsługa komunikacyjna: z drogi publicznej zbiorczej o symbolu KDZ (ul. Olsztyńska).

Nieruchomość znajduje się na terenie z tendencją do okresowego podmakania.

W rejonie działki teren jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczną, sieć gazową, sieć telekomunikacyjną, sieć wodociągową umożliwiającą przyłączenie nieruchomości i sieć kanalizacyjną umożliwiającą przyłączenie nieruchomości.
Niezbędne przyłącza nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt na warunkach określonych przez gestorów sieci.

W granicach nieruchomości przebiega przewód gazowy średniego ciśnienia gs180 oraz sieć telekomunikacyjna nadziemna (słup) i podziemna. W przypadku konieczności wykonania napraw, przebudowy, rozbudowy i bieżącej eksploatacji ww. sieci, nabywca zobowiązany będzie udostępnić nieruchomość w celu umożliwienia gestorom sieci realizacji powyższego.

Z uwagi na przebieg sieci wodociągowej przez działkę Nr 26/2, w notarialnej umowie sprzedaży tej nieruchomości nabywca ustanowi na jej części, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.w Barczewie (REGON XXXXXX501, NIP XXXXXXX527) polegającą na:
- prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie istniejącej sieci wodociągowej,
- znoszenia istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń istniejącej sieci wodociągowej,
- prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji wodociągowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez podmioty i osoby, którymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Barczewie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Nieruchomość porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, krzewami oraz drzewami.
W przypadku, gdyby realizacja inwestycji wymagała ich usunięcia z nieruchomości, należy uzyskać należyte zezwolenia, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia2004 r. (T.jedn. Dz.U.2020.55 z późn. zm. - art. 83 ust.1).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w sali konferencyjnej, II piętro.
Otwarcie przetargu o godzinie 900.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX040. Wpłata wadium powinna uwzględniać w tytule numer działki oraz jej położenie.
Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnychna ww. rachunek bankowy najpóźniej do 16 grudnia 2020 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywcado zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 20.11.2020 r. do 21.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: ww.otoprzetargi.pl
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr telefonu XXXXXXXXXXX-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: i
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Barczewo, 20.11.2020r.
Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: ZSlc-000001357 - ZS/
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14113217
 • Data publikacji: 21 listopada 2020 02:24 (11 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Barczewo
Grzegorz Cymmerman

Grzegorz Cymmerman

+48XXXXXX400
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Barczewo

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14113217

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

230 000 PLN

57 zł/m²
Barczewo

Główne cechy:

 • Powierzchnia 4001.00m²

Opis - Działka Budowlana

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb ewidencyjny 3, przeznaczonej pod funkcję usługową.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Numer działki: 26/2
Powierzchnia działki: 0,4001 ha
Numer księgi wieczystej: OL1O/00012339/5
Cena wywoławcza: 230.000,00 zł (w tym 23% VAT)
Wysokość wadium: 23.000,00 zł
Nieruchomość przeznaczona do zbycia, położona jest w Barczewie przy ulicy Olsztyńskiej, sąsiadująca z terenami zieleni nieurządzonej oraz rozproszoną zabudową mieszkaniową i produkcyjną.

Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543 z dnia 16 maja 2019 r./ działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem A20U – tereny zabudowy usługowej rozumianej jako funkcje nieuciążliwe.

Przeznaczenie uzupełniające dla ww. działki: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, dojścia i dojazdy. Wykluczenia: złomowanie pojazdów, skup złomu, gospodarka odpadami. Miejsca postojowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach własności działki wg wskaźników określonych w§6 ust.6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości.
Liczba kondygnacji: maksymalnie 2 nadziemne.
Wysokość zabudowy: maksymalnie 12m.
Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 0,30. Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1-0,6.
Teren biologicznie czynny: min. 30% powierzchni działki budowlanej.
Zasady podziału nieruchomości: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: min. 4000 m2.

Obsługa komunikacyjna: z drogi publicznej zbiorczej o symbolu KDZ (ul. Olsztyńska).

Nieruchomość znajduje się na terenie z tendencją do okresowego podmakania.

W rejonie działki teren jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczną, sieć gazową, sieć telekomunikacyjną, sieć wodociągową umożliwiającą przyłączenie nieruchomości i sieć kanalizacyjną umożliwiającą przyłączenie nieruchomości.
Niezbędne przyłącza nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt na warunkach określonych przez gestorów sieci.

W granicach nieruchomości przebiega przewód gazowy średniego ciśnienia gs180 oraz sieć telekomunikacyjna nadziemna (słup) i podziemna. W przypadku konieczności wykonania napraw, przebudowy, rozbudowy i bieżącej eksploatacji ww. sieci, nabywca zobowiązany będzie udostępnić nieruchomość w celu umożliwienia gestorom sieci realizacji powyższego.

Z uwagi na przebieg sieci wodociągowej przez działkę Nr 26/2, w notarialnej umowie sprzedaży tej nieruchomości nabywca ustanowi na jej części, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.w Barczewie (REGON XXXXXX501, NIP XXXXXXX527) polegającą na:
- prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie istniejącej sieci wodociągowej,
- znoszenia istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń istniejącej sieci wodociągowej,
- prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji wodociągowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez podmioty i osoby, którymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Barczewie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Nieruchomość porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, krzewami oraz drzewami.
W przypadku, gdyby realizacja inwestycji wymagała ich usunięcia z nieruchomości, należy uzyskać należyte zezwolenia, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia2004 r. (T.jedn. Dz.U.2020.55 z późn. zm. - art. 83 ust.1).
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w sali konferencyjnej, II piętro.
Otwarcie przetargu o godzinie 900.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX040. Wpłata wadium powinna uwzględniać w tytule numer działki oraz jej położenie.
Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnychna ww. rachunek bankowy najpóźniej do 16 grudnia 2020 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywcado zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 20.11.2020 r. do 21.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: ww.otoprzetargi.pl
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr telefonu XXXXXXXXXXX-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: i
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Barczewo, 20.11.2020r.


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: ZSlc-000001357 - ZS/
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14113217
 • Data publikacji: 21 listopada 2020 02:24 (11 dni temu)