• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

242 000 PLN (69 PLN/m²) na sprzedaż

Elbląg, Jaworowa (Warmińsko-Mazurskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia3507.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 242 000 PLN
 • MiastoElbląg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa – BIP – )

(tel. kontaktowy XXXXXXXX-41, XXXXXXXX-51, fax XXXXXXXX-80, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Jaworowa.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Elblągu w dzielnicy Dąbrowa, o nieregularnym kształcie. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek rolny (RIIIb), jej zagospodarowanie wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 29, działka nr 19/6 o pow. 0,3507 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00033110/7.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie uchwałą nr IX/239/11 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dąbrowa część II”, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce 3.MN,U i przeznaczona jest pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i jednorodzinnej z usługami. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się pod adresem: .

5. Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne. Przez działkę nr 19/6 przebiega napowietrzna sieć energetyczna.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 242.000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r., o godz. 12:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138 w terminie do dnia 4 maja 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 2.420 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2020 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 11 maja 2020 r., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 14 września 2020 r., czwartego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 8 marca 2021 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

c) Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie z produkcji, użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (wraz z wynikającymi z tego wyłączenia obowiązkami), dot. użytków rolnych zaliczonych m.in. do klas: I, II, III, IIIa, IIIb, gruntów leśnych oraz gruntów szczegółowo wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.).

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, następuje na wniosek podmiotu, który na mocy podsiadanego prawa do gruntu, określa charakter inwestycji oraz powierzchnię objęta wyłączeniem. Dla potwierdzenia tej powierzchni do wniosku załącza się zatwierdzony przez uprawnionego projektanta projekt zagospodarowania działki.

Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych na działce nie obejmuje całej jej powierzchni, lecz tylko taką powierzchnię, na jakiej w projekcie zagospodarowania terenu, zaplanowano rozpoczęcie innego niż rolnicze, wykorzystywanie gruntów.

Wzór wniosku dot. wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W rozdziale 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określone zostały warunki oraz obowiązki związane z uiszczaniem należności i opłat rocznych oraz wyłączenia nie objęte obowiązkiem uiszczania opłat z tytułu wyłączenia.

Szczegółowy tryb wydawania decyzji w zakresie wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej dostępny jest pod adresem: lub bezpośrednio w Departamencie Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego (pok. 242, tel.: XXXXXXXX-03).

d) Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej odbywać się będzie własnym staraniem i na własny koszt Nabywcy.

e) Nabywca, zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.), o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

- zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

- odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu będzie ciążyć obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie, na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

f) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt g) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt g) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 300.000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2037 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

i) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt g).

j) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).

k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

l) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

• osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

• osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 29535/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14289682
 • Data publikacji: 9 kwietnia 2021 16:51 (26 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Jaworowa
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX141
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Elbląg Jaworowa

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14289682


242 000 PLN

69 zł/m²
Elbląg, Jaworowa

AMK Portal

+48552393141

Główne cechy:

 • Powierzchnia 3507.00m²

Opis - Działka Budowlana

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa – BIP – )

(tel. kontaktowy XXXXXXXX-41, XXXXXXXX-51, fax XXXXXXXX-80, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Jaworowa.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Elblągu w dzielnicy Dąbrowa, o nieregularnym kształcie. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek rolny (RIIIb), jej zagospodarowanie wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 29, działka nr 19/6 o pow. 0,3507 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00033110/7.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie uchwałą nr IX/239/11 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dąbrowa część II”, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce 3.MN,U i przeznaczona jest pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i jednorodzinnej z usługami. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się pod adresem: .

5. Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne. Przez działkę nr 19/6 przebiega napowietrzna sieć energetyczna.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 242.000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r., o godz. 12:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138 w terminie do dnia 4 maja 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 2.420 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 24 lutego 2020 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 11 maja 2020 r., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 14 września 2020 r., czwartego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 8 marca 2021 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

c) Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie z produkcji, użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (wraz z wynikającymi z tego wyłączenia obowiązkami), dot. użytków rolnych zaliczonych m.in. do klas: I, II, III, IIIa, IIIb, gruntów leśnych oraz gruntów szczegółowo wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.).

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, następuje na wniosek podmiotu, który na mocy podsiadanego prawa do gruntu, określa charakter inwestycji oraz powierzchnię objęta wyłączeniem. Dla potwierdzenia tej powierzchni do wniosku załącza się zatwierdzony przez uprawnionego projektanta projekt zagospodarowania działki.

Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych na działce nie obejmuje całej jej powierzchni, lecz tylko taką powierzchnię, na jakiej w projekcie zagospodarowania terenu, zaplanowano rozpoczęcie innego niż rolnicze, wykorzystywanie gruntów.

Wzór wniosku dot. wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W rozdziale 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określone zostały warunki oraz obowiązki związane z uiszczaniem należności i opłat rocznych oraz wyłączenia nie objęte obowiązkiem uiszczania opłat z tytułu wyłączenia.

Szczegółowy tryb wydawania decyzji w zakresie wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej dostępny jest pod adresem: lub bezpośrednio w Departamencie Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego (pok. 242, tel.: XXXXXXXX-03).

d) Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej odbywać się będzie własnym staraniem i na własny koszt Nabywcy.

e) Nabywca, zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.), o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

- zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

- odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu będzie ciążyć obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie, na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

f) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt g) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt g) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 300.000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2037 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

i) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt g).

j) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).

k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

l) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

• osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

• osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 29535/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14289682
 • Data publikacji: 9 kwietnia 2021 16:51 (26 dni temu)