• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

1 802 000 PLN (91 PLN/m²) na sprzedaż

Elbląg, Bolesława Chrobrego (Warmińsko-Mazurskie)
Brak zdjęcie dla tego ogłoszenia

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia19710.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 1 802 000 PLN
 • MiastoElbląg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXX-41, XXXXXXXX-51, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Bolesława Chrobrego.

2. Opis nieruchomości: kompleks 17 nieruchomości niezabudowanych, położonych w Elblągu, w sąsiedztwie lasu komunalnego Bażantarnia. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym nowo wybudowane domy. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod funkcję mieszkaniową, w formie zabudowy jednorodzinnej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli:


Lokalizacja:

Bolesława Chrobrego

Sokola

Krucza


Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków

nr KW:

53762/8

107198/7

100976/6

obręb:
9

nr działki:
218/1
218/2
218/8
218/9
218/10
218/11
218/12
218/16
218/17
218/18
218/22
218/23
218/24
218/28
218/29
218/30
218/31

218/38
udz. 0,895 cz.

218/39
udz. 0,560 cz.


pow. (ha):
0,0888
0,0900
0,0840
0,0765
0,0840
0,0840
0,0867
0,0841
0,0840
0,0963
0,0841
0,0840
0,0962
0,0793
0,0918
0,0794
0,0899

0,3820

0,2966


Cena wywoławcza: 1 802 000 zł

Wadium: 200 000 zł

Minimalne postąpienie: 18 020 zł


4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie uchwałą nr XXVII/498/97 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górna Sadyba”, zmienionej uchwałą nr XXVIII/933/02 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 kwietnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 65, poz.976), przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższych planów można zapoznać się pod adresami: .

5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne. Przez działki drogowe, tj.: nr 218/38 przebiega sieć gazowa i energetyczna niskiego napięcia, przez działkę nr 218/39 przebiegają: sieć gazowa, energetyczna niskiego napięcia, miejska sieć wodociągowa oraz prywatna sieć kanalizacji sanitarnej.

5.1. Zgodnie z korespondencją prowadzoną z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (EPWiK) oraz koncepcją programowo-przestrzenną dla ul. Żurawiej, Kruczej, Sokolej w Elblągu, opracowaną w październiku 2013 r., istnieją możliwości dostawy wody i odbioru ścieków dla całego kompleksu nieruchomości:

a) ul. Kruczej:

- sieć wodociągowa: w działce nr 218/39 przebiegają rurociągi wody i kanalizacji sanitarnej (na wysokości działek nr 218/13, 218/14 i 218/15). Z dniem 28.02.2019 r. zakończono czynności formalno-prawne, związane z przejęciem rurociągu wodociągowego na stan majątkowy EPWiK Sp. z o.o. Dotychczas nie została zawarta z inwestorami, umowa o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i przejęcie rurociągu, wobec czego przebiegająca przez działkę nr 218/39 sieć kanalizacji sanitarnej, stanowi własność prywatną;

- w celu zaopatrzenia w wodę ww. działek, należy w ul. Kruczej zaprojektować i wybudować sieć wodociągową, na odcinku od istniejącego rurociągu Ø110 mm, znajdującego się na wysokości działki nr 218/13 przy ul. Kruczej, do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 mm przy ul. B. Chrobrego (na wysokości ul. Żurawiej) o łącznej długości ok. 440 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej: w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z ww. działek, należy w ul. Kruczej zaprojektować i wybudować kanał sanitarny grawitacyjno-tłoczny z przepompownią ścieków, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej Ø0,20 m w ul. Żurawiej (w rejonie dz. nr 218/34).

b) ul. Kruczej-Sokolej:

- sieć wodociągowa: w celu zaopatrzenia w wodę ww. działek, należy w ul. Kruczej-Sokolej zaprojektować i wybudować sieć wodociągową, na odcinku od istniejącego rurociągu Ø110 mm, znajdującego się na wysokości działki nr 218/13 przy ul. Kruczej do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 mm przy ul. B. Chrobrego (na wysokości ul. Żurawiej) o łącznej długości ok. 660 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej: w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z ww. działek, należy w ul. Kruczej-Sokolej zaprojektować i wybudować kanał sanitarny grawitacyjno-tłoczny z przepompownią ścieków, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej Ø0,20 m w ul. Żurawiej (w rejonie dz. nr 218/34).

5.2. W działce drogowej nr 218/41, nie stanowiącej przedmiotu przetargu (stanowiącej współwłasność osób fizycznych), przebiegają sieci wod.-kan. stanowiące własność EPWiK Sp. z o.o.

5.3. Warunkiem niezbędnym dla możliwości rozpoczęcia przez Nabywcę realizacji inwestycji, polegającej na zabudowaniu nieruchomości, będących przedmiotem przetargu, jest doprowadzenie przez Nabywcę, własnym staraniem i na własny koszt, w porozumieniu i we współpracy z EPWiK, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na tym terenie (w oparciu o koncepcje pozostające w posiadaniu EPWiK). Wstępny szacunkowy koszt wykonania powyższego zadania może wynieść około 1.100.000 zł.

5.4. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych winno odbywać się staraniem i na koszt Nabywcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

5.5. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: cenę wywoławczą nieruchomości zawiera powyższa tabela. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, powiększoną o należny VAT, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r., o godz. 10:00 w sali nr Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. minimum 18.020 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 22 marca 2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci, w tym ograniczenia opisanego szczegółowo w pkt 12 c).

c) Nabywca został poinformowany, iż działka nr 218/39 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczonym – służebnością przesyłu, na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ustanowioną za jednorazowym wynagrodzeniem, polegającą na prawie przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz na prawie dostępu służb realizujących dostawę i odprowadzanie płynów, wjazdu środków transportu technologicznego służb eksploatujących sieć, w zakresie niezbędnym do jej eksploatacji i usuwania awarii.

d) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

e) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zrealizowania, własnym staraniem i na własny koszt, inwestycji polegającej na doprowadzeniu do całego kompleksu nieruchomości w rejonie ul. Żurawiej, Kruczej, Sokolej, w porozumieniu i we współpracy z EPWiK, sieci szczegółowo opisanych w pkt 5 ogłoszenia.

f) Na zlecenie Gminy Miasta Elbląg opracowana została Koncepcja programowo-przestrzenna dla ulic: Żurawia, Krucza, Sokola, w zakresie infrastruktury drogowej. Drogi wewnętrzne, stanowiące dojazd do poszczególnych nieruchomości objętych przetargiem, winny być urządzone w oparciu o powyższą koncepcję, z którą można zapoznać się w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 133-134).

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy każdej z działek, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt g), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2026 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt g), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2028 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 3.000.000 zł (słownie złotych: trzy miliony), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2038 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności

i) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt g).

j) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).

k) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

m) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

• osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

• osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki, uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu, do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej, oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 29574/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14292443
 • Data publikacji: 13 kwietnia 2021 16:51 (22 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Bolesława Chrobrego
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX141
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Elbląg Bolesława Chrobrego

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14292443


1 802 000 PLN

91 zł/m²
Elbląg, Bolesława Chrobrego

AMK Portal

+48552393141

Główne cechy:

 • Powierzchnia 19710.00m²

Opis - Działka Budowlana

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXX-41, XXXXXXXX-51, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Bolesława Chrobrego.

2. Opis nieruchomości: kompleks 17 nieruchomości niezabudowanych, położonych w Elblągu, w sąsiedztwie lasu komunalnego Bażantarnia. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym nowo wybudowane domy. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod funkcję mieszkaniową, w formie zabudowy jednorodzinnej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli:


Lokalizacja:

Bolesława Chrobrego

Sokola

Krucza


Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków

nr KW:

53762/8

107198/7

100976/6

obręb:
9

nr działki:
218/1
218/2
218/8
218/9
218/10
218/11
218/12
218/16
218/17
218/18
218/22
218/23
218/24
218/28
218/29
218/30
218/31

218/38
udz. 0,895 cz.

218/39
udz. 0,560 cz.


pow. (ha):
0,0888
0,0900
0,0840
0,0765
0,0840
0,0840
0,0867
0,0841
0,0840
0,0963
0,0841
0,0840
0,0962
0,0793
0,0918
0,0794
0,0899

0,3820

0,2966


Cena wywoławcza: 1 802 000 zł

Wadium: 200 000 zł

Minimalne postąpienie: 18 020 zł


4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie uchwałą nr XXVII/498/97 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górna Sadyba”, zmienionej uchwałą nr XXVIII/933/02 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 kwietnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 65, poz.976), przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższych planów można zapoznać się pod adresami: .

5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne. Przez działki drogowe, tj.: nr 218/38 przebiega sieć gazowa i energetyczna niskiego napięcia, przez działkę nr 218/39 przebiegają: sieć gazowa, energetyczna niskiego napięcia, miejska sieć wodociągowa oraz prywatna sieć kanalizacji sanitarnej.

5.1. Zgodnie z korespondencją prowadzoną z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (EPWiK) oraz koncepcją programowo-przestrzenną dla ul. Żurawiej, Kruczej, Sokolej w Elblągu, opracowaną w październiku 2013 r., istnieją możliwości dostawy wody i odbioru ścieków dla całego kompleksu nieruchomości:

a) ul. Kruczej:

- sieć wodociągowa: w działce nr 218/39 przebiegają rurociągi wody i kanalizacji sanitarnej (na wysokości działek nr 218/13, 218/14 i 218/15). Z dniem 28.02.2019 r. zakończono czynności formalno-prawne, związane z przejęciem rurociągu wodociągowego na stan majątkowy EPWiK Sp. z o.o. Dotychczas nie została zawarta z inwestorami, umowa o przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i przejęcie rurociągu, wobec czego przebiegająca przez działkę nr 218/39 sieć kanalizacji sanitarnej, stanowi własność prywatną;

- w celu zaopatrzenia w wodę ww. działek, należy w ul. Kruczej zaprojektować i wybudować sieć wodociągową, na odcinku od istniejącego rurociągu Ø110 mm, znajdującego się na wysokości działki nr 218/13 przy ul. Kruczej, do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 mm przy ul. B. Chrobrego (na wysokości ul. Żurawiej) o łącznej długości ok. 440 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej: w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z ww. działek, należy w ul. Kruczej zaprojektować i wybudować kanał sanitarny grawitacyjno-tłoczny z przepompownią ścieków, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej Ø0,20 m w ul. Żurawiej (w rejonie dz. nr 218/34).

b) ul. Kruczej-Sokolej:

- sieć wodociągowa: w celu zaopatrzenia w wodę ww. działek, należy w ul. Kruczej-Sokolej zaprojektować i wybudować sieć wodociągową, na odcinku od istniejącego rurociągu Ø110 mm, znajdującego się na wysokości działki nr 218/13 przy ul. Kruczej do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 mm przy ul. B. Chrobrego (na wysokości ul. Żurawiej) o łącznej długości ok. 660 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej: w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z ww. działek, należy w ul. Kruczej-Sokolej zaprojektować i wybudować kanał sanitarny grawitacyjno-tłoczny z przepompownią ścieków, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej Ø0,20 m w ul. Żurawiej (w rejonie dz. nr 218/34).

5.2. W działce drogowej nr 218/41, nie stanowiącej przedmiotu przetargu (stanowiącej współwłasność osób fizycznych), przebiegają sieci wod.-kan. stanowiące własność EPWiK Sp. z o.o.

5.3. Warunkiem niezbędnym dla możliwości rozpoczęcia przez Nabywcę realizacji inwestycji, polegającej na zabudowaniu nieruchomości, będących przedmiotem przetargu, jest doprowadzenie przez Nabywcę, własnym staraniem i na własny koszt, w porozumieniu i we współpracy z EPWiK, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na tym terenie (w oparciu o koncepcje pozostające w posiadaniu EPWiK). Wstępny szacunkowy koszt wykonania powyższego zadania może wynieść około 1.100.000 zł.

5.4. Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych winno odbywać się staraniem i na koszt Nabywcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

5.5. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: cenę wywoławczą nieruchomości zawiera powyższa tabela. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, powiększoną o należny VAT, należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r., o godz. 10:00 w sali nr Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. minimum 18.020 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 22 marca 2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci, w tym ograniczenia opisanego szczegółowo w pkt 12 c).

c) Nabywca został poinformowany, iż działka nr 218/39 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczonym – służebnością przesyłu, na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ustanowioną za jednorazowym wynagrodzeniem, polegającą na prawie przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz na prawie dostępu służb realizujących dostawę i odprowadzanie płynów, wjazdu środków transportu technologicznego służb eksploatujących sieć, w zakresie niezbędnym do jej eksploatacji i usuwania awarii.

d) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

e) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zrealizowania, własnym staraniem i na własny koszt, inwestycji polegającej na doprowadzeniu do całego kompleksu nieruchomości w rejonie ul. Żurawiej, Kruczej, Sokolej, w porozumieniu i we współpracy z EPWiK, sieci szczegółowo opisanych w pkt 5 ogłoszenia.

f) Na zlecenie Gminy Miasta Elbląg opracowana została Koncepcja programowo-przestrzenna dla ulic: Żurawia, Krucza, Sokola, w zakresie infrastruktury drogowej. Drogi wewnętrzne, stanowiące dojazd do poszczególnych nieruchomości objętych przetargiem, winny być urządzone w oparciu o powyższą koncepcję, z którą można zapoznać się w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 133-134).

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy każdej z działek, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 12 ppkt g), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2026 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 12 ppkt g), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2028 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 3.000.000 zł (słownie złotych: trzy miliony), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2038 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności

i) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 12 ppkt g).

j) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości, w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).

k) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

m) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

• osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

• osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki, uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu, do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej, oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 29574/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14292443
 • Data publikacji: 13 kwietnia 2021 16:51 (22 dni temu)