• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

467 769 PLN (33 PLN/m²) na sprzedaż

Nidzica (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia14183.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 467 769 PLN
 • MiastoNidzica
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Nidzica, 22 lipca 2021 r.

GMKR.6840.22.2020

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 1 m. Nidzica,
KW OL1N/00014734/7, oznaczonej jako działka numer:1/5 o pow. 1,4183 ha, opis użytku: Bp . Nieruchomość niezabudowana, położona na obrzeżach miasta przy ul. Przemysłowej, na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa przemysłowo-składowa oraz tereny niezabudowane. Obsługa komunikacyjna poprzez ulicę Przemysłową. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w drodze. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne SN 15kV. Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Teren działki płaski.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo-składowej przy ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy działka położona na obszarze oznaczonym symbolem: „7P,S” - tereny zabudowy przemysłowej i składy. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Z uwagi na przysługujące Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej prawo pierwokupu
w zakresie prawa własności nieruchomości położonych na obszarze strefy, zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu od Zarządzającego oświadczenia o rezygnacji z przysługującego mu prawa - art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 467 769,00 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 87 469,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Wadium w wysokości: 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15 kwietnia 2021 r., natomiast drugi 15 lipca 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 23 września 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX454 wa dium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 23 września 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
XXXXXX744 do dnia 23 września 2021 r.


Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: NET-GS-1218
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14413394

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Nidzica
Sebastian Hawryło

Sebastian Hawryło

+48XXXXXX709
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Nidzica

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14413394

Zdjęcie ogłoszenia -

467 769 PLN

33 zł/m²
Nidzica

Sebastian Hawryło

+48730654757<br>+48583047709

Główne cechy:

 • Powierzchnia 14183.00m²

Opis - Działka Budowlana


Nidzica, 22 lipca 2021 r.

GMKR.6840.22.2020

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 1 m. Nidzica,
KW OL1N/00014734/7, oznaczonej jako działka numer:1/5 o pow. 1,4183 ha, opis użytku: Bp . Nieruchomość niezabudowana, położona na obrzeżach miasta przy ul. Przemysłowej, na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa przemysłowo-składowa oraz tereny niezabudowane. Obsługa komunikacyjna poprzez ulicę Przemysłową. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w drodze. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne SN 15kV. Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Teren działki płaski.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo-składowej przy ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy działka położona na obszarze oznaczonym symbolem: „7P,S” - tereny zabudowy przemysłowej i składy. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Z uwagi na przysługujące Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej prawo pierwokupu
w zakresie prawa własności nieruchomości położonych na obszarze strefy, zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu od Zarządzającego oświadczenia o rezygnacji z przysługującego mu prawa - art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 467 769,00 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 87 469,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Wadium w wysokości: 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15 kwietnia 2021 r., natomiast drugi 15 lipca 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 23 września 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX454 wa dium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 23 września 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
XXXXXX744 do dnia 23 września 2021 r.Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: NET-GS-1218
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14413394