• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

126 813 PLN (86 PLN/m²) ARCHIWALNA

Nidzica (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1468.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 126 813 PLN
  • MiastoNidzica
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Nidzica, 22 lipca 2021 r.

GMKR.6840.36.2019

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica,
KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer:

263/54 o pow. 0,1468 ha, opis użytku Bp;


263/55 o pow. 0,1107 ha, opis użytku Bp.Działki niezabudowane, położone przy ul. Wesołej, w północnej strefie miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca oraz projektowana. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez wydzieloną geodezyjnie ulicę Wesołą oraz poprzez ulicę Dolną. Kształt działek regularny. Nieruchomości położone na terenie wyposażonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową (w ulicy Wesołej i Radosnej).

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) działki położne są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, oznaczonym symbolem C-112 MN. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży
w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale III księgi wieczystej - prawa, roszczenia i ograniczenia widnieją zapis dotyczące ustanowienia odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A z siedzibą
w Gdańsku Oddział w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 263/40, 263/39, 263/38, 263/42, 263/43, 263/44, 263/45, 263/46, 263/54, 263/55 i 263/56, położonej
w obrębie nr 4 miasta Nidzica, gminie Nidzica, powiat nidzicki, województwie warmińsko-mazurskim polegająca na udostępnieniu powyższych działek nr 263/40, 263/39, 263/38, 263/42, 263/43, 263/44, 263/45, 263/46, 263/54, 263/55 i 263/56 w celu wybudowania na nich urządzeń, tj. linii kablowej n.n. 0,4 kV o powierzchni 639,0000 m 2 i złącza kablowo-pomiarowego n.n. 0,4 kV sztuk 7 o powierzchni 1,0625 m 2 , prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienione działki, udostępnieniu powyższych działek w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. działka nr 263/54 - 126 813,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzynaście złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23% w kwocie 23 713,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 00/100);

2. działka nr 263/55 - 96 432,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 032,00 zł (osiemnaście tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100).

Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 02 września 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 27 sierpnia 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX454 wa dium (w pieniądzu), osobno dla każdej z działek.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie XXXXXX744 do dnia 27 sierpnia 2021 r.


Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: NET-GS-1219
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14413395

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Nidzica
Sebastian Hawryło

Sebastian Hawryło

+48XXXXXX709
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.