• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

101 229 PLN (87 PLN/m²) ARCHIWALNA

Nidzica (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1160.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 101 229 PLN
  • MiastoNidzica
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Nidzica, 22 lipca 2021 r.

GMKR.6840.36.2019

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica,
KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer:

263/42 o pow. 0,1160 ha, opis użytku: Bp;


263/43 o pow. 0,1110 ha, opis użytku: Bp;


263/44 o pow. 0,1636 ha, opis użytku Bp.Działki niezabudowane, położone przy ul. Wesołej (dz. nr 263/42 i 263/43) oraz Radosnej (dz. nr 263/44), w północnej strefie miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca oraz projektowana. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez: wydzielone geodezyjnie ulice Wesołą i Dobrą (dz. nr 263/42 i 263/43), wydzieloną geodezyjnie ulicę Wesołą oraz poprzez ulicę Radosną (dz. nr 263/44). Kształt działek regularny. Nieruchomości położone na terenie wyposażonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową (w ulicy Wesołej i Radosnej).

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) działki położne są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, oznaczonym symbolem C-111 MN. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży
w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale III księgi wieczystej - prawa, roszczenia i ograniczenia widnieją zapis dotyczące ustanowienia odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A z siedzibą
w Gdańsku Oddział w Olsztynie:na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 263/40, 263/39, 263/38, 263/42, 263/43, 263/44, 263/45, 263/46, 263/54, 263/55 i 263/56, położonej w obrębie nr 4 miasta Nidzica, gminie Nidzica, powiat nidzicki, województwie warmińsko-mazurskim polegająca na udostępnieniu powyższych działek nr 263/40, 263/39, 263/38, 263/42, 263/43, 263/44, 263/45, 263/46, 263/54, 263/55 i 263/56 w celu wybudowania na nich urządzeń, tj. linii kablowej n.n. 0,4 kV o powierzchni 639,0000 m 2 i złącza kablowo-pomiarowego n.n. 0,4 kV sztuk 7 o powierzchni 1,0625 m 2 , prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienione działki, udostępnieniu powyższych działek w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych;


wykonywanej na działce nr 263/38, 263/41, 263/42, 263/43 i 263/65 polegającej na: 1/ Prawie przejścia, przejazdu, przechodu i budowy urządzeń elektroenergetycznych do doprowadzania lub odprowadzania energii elektrycznej tj. kabel elektroenergetyczny NA2XY (YAKXS) 4-120 MM2SE o długości 0,5 m na działce nr 263/42 i 263/43 powierzchnia służebności 0,25 m 2 ; 2/ Udostępnieniu powyższych nieruchomości w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany wyżej wymienionych urządzeń - zgodnie z treścią par. 3 aktu notarialnego.Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. działka nr 263/42 - 101 229,00 zł (sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 929,00 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć
złotych 00/100);

2. działka nr 263/43 - 96 432,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 032,00 zł (osiemnaście tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100);

3. działka nr 263/44 - 107 625,00 zł (sto siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23% w kwocie 20 125,00 zł (dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 26 sierpnia 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX454 wa dium (w pieniądzu), osobno dla każdej z działek.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie XXXXXX744 do dnia 26 sierpnia 2021 r.


Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: NET-GS-1220
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14413482

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Nidzica
Sebastian Hawryło

Sebastian Hawryło

+48XXXXXX709
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.