• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

1 841 PLN / miesięcznie ARCHIWALNA

Elbląg, Malborska (Warmińsko-Mazurskie)

Działka inwestycyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1601.00m²
  • Rodzaj Działka inwestycyjna
  • Cena 1 841 PLN/msc
  • MiastoElbląg
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z przeznaczeniem

na cele przemysłowe, składowe, rzemiosło, usługi

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXXX-84, XXXXXXXXXX-45, fax XXXXXXXXXX-80)1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Malborska.

2. Opis nieruchomości: teren niezabudowany, położony przy ul. Malborskiej o pow. 0,1601 ha.

3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu miesięcznego brutto w zł.

Wadium w zł.

Numer księgi wieczystej

Obręb

Nr działki

Powierzchnia działki

Powierzchnia do dzierżawy w ha

ul. Malborska

EL1E/00038947/8

21

61/6

0,1601 ha

0,1601 ha

1841,15 zł

368,00 zł4. Warunki zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z Uchwałą nr XVIII/412/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 października 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu OSIEK IV w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 174 poz. 2121 z 15.12.2004 r.), działka nr 61/6 zawarta jest w jednostkach bilansowych planu oznaczonych, jako: 15.ZP – tereny zieleni publicznej, 16.PU – teren zróżnicowanej działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym, 02.KDL1/2 – nowoprojektowana ulica lokalna.

Do czasu przeznaczenia gruntu do sprzedaży lub realizacji inwestycji, zgodnie z ustaleniami planu, grunt wydzierżawiany jest na cele przemysłowe, składowe, rzemiosło, usługi, w granicach terenu oznaczonego na załączniku graficznym. Na przedmiotowym terenie zabrania się: wznoszenia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, dokonywania nasadzeń roślin wieloletnich, drzew i krzewów. Wyraża się zgodę na wykonanie ogrodzenia nietrwale związanego z gruntem, w sposób umożliwiający swobodny przejazd działką nr 61/5.

Dojazd do działki nr 61/6 odbywa się istniejącym zjazdem z ul. Fabrycznej tj. przez działkę nr 61/5 na dotychczasowych zasadach. Zastrzega się, że w przypadku gdy dzierżawa przedmiotowej działki (sposób jej wykorzystania), będzie wiązała się ze zwiększoną obsługą pojazdów to wymagane będzie wykonanie przez dzierżawcę analizy ruchu drogowego pod kątem wpływu wzrostu ruchu, na istniejący układ drogowy i wprowadzenia przez niego zmian wynikających z tej analizy.

5. Uzbrojenie: przez grunt będący przedmiotem przetargu przebiega sieć ciepłownicza oraz energetyczna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci: telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacyjna: sanitarna i deszczowa, oraz wodociągowa.

6. Wywoławcza wysokość czynszu: 1841,15 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset czterdzieści jeden złotych 15/100) brutto miesięcznie.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu, a także z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu, żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. o godz. 10:00 w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu, jest wniesienie wadium w wysokości 368,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100), na konto w Banku PKO BP S.A. nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Dzierżawca, uchyli się od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Czas trwania umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na trzy lata od dnia podpisania umowy.

Przedmiot dzierżawy winien być wydany w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a w przypadku zwłoki w wydaniu, Dzierżawca zapłaci karę umowną, w wysokości 10% ostatnio obowiązującego czynszu za każdy dzień zwłoki.13. Informacje dodatkowe:

a) Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z góry, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku PKO BP S.A. nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX120.

b) Czynsz dzierżawny, będzie corocznie waloryzowany począwszy od 2022 roku, o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiana wysokości czynszu nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

c) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje wyższą od wywoławczej wysokość czynszu.

d) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Dzierżawca nieruchomości, o terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przekazanie gruntu Dzierżawcy, nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

e) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy, w stanie niepogorszonym. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dzierżawionej nieruchomości. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

f) Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno-prawnych.

g) W przypadku poniesienia nakładów na dzierżawionej nieruchomości, dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów poniesionych nakładów.

h) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

· osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

· osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

i) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na dzierżawę nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu, do wydzierżawienia nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

j) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 1901/3186/OGW
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14422500

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Malborska
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX141
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.