• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

110 000 PLN (2 037 PLN/m²) ARCHIWALNA

Elbląg, Karola Szymanowskiego (Warmińsko-Mazurskie)

Mieszkanie 3 pokojowe

 • Pokoje3
 • Łazienki1
 • Powierzchnia54.00m²
 • Rodzaj Mieszkanie
 • Cena 110 000 PLN
 • MiastoElbląg
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg

(strona internetowa - BIP - )

(tel. kontaktowy XXXXXXXXX-41, XXXXXXXXX-51, )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Karola Szymanowskiego 2/10.

2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, usytuowany na poddaszu trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego z poddaszem mieszkalno – użytkowym, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 54,0 m2. Rozkład lokalu określa się, jako dobry. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,9 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,0104 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz gruntu, na którym budynek jest posadowiony oraz nieruchomości przynależnych.

Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. Stolarka okienna w stanie średnim.

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal, wybudowany został w 1961 r., konstrukcji tradycyjnej, murowanej; ocieplony, wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie lokalu i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pokrycie dachowe dachówka ceramiczna. Stan techniczny budynku – średni.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 10, działka nr 170/1 o powierzchni 0,0547 ha i działka nr 170/2 o powierzchni 0,1375 ha, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00032308/5 oraz działka nr 171/10 o powierzchni 0,0015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00047878/9.

4. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel. XXXXXXXX-11 do XXXXXXXX-14).

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 110.000 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100), w tym: lokal 105.104 zł (słownie złotych: dwieście sto pięć tysięcy sto cztery 00/100), udział w działce nr 170/1 – 1.643 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy 00/100), w działce nr 170/2 – 3.213 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście trzynaście 00/100) oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 171/10 – 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100).

Nabywca zobowiązany będzie do wnoszenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego w działce nr 1171/10 w kwocie 2,39 zł, kwota winna być uiszczana z góry, na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX120 z dopiskiem Skarb Państwa, począwszy od 2022 r. w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez odrębnego wezwania. Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane będą ustawowe odsetki.

Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu, o czym użytkownik wieczysty zostanie poinformowany.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 10 do 12 stycznia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel.: XXXXXXXX-17.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 11:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 11.000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 1.100 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

12. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

b) Zbycie lokalu nastąpi z jednoczesnym zbyciem udziałów w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działek nr 170/1 i 170/2 i prawie użytkowania wieczystego działki nr 171/10.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Nieruchomość położna jest na obszarze wpisanym do Rejestru zabytków pod nr 160/90.

e) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

f) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

g) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

h) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

i) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

j) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

k) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

• osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ),

• osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nabyciem wylicytowanej nieruchomości.

l) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

m) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

n) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

o) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

13. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: XXXXXXXX-41Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 7912/3186/OMS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14588335
 • Liczba łazienek: 1
 • Liczba pokoi: 3
 • Liczba pięter: 2 Piętro: 2

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, Karola Szymanowskiego
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX141
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.