• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

5 000 PLN (8 PLN/m²) ARCHIWALNA

Adamowo (Warmińsko-Mazurskie)

Działka rolna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia600.00m²
  • Rodzaj Działka rolna
  • Cena 5 000 PLN
  • MiastoAdamowo
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213)Burmistrz Lidzbarka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark,

położonej we wsi Adamowo, gmina Lidzbark, z dostępem do drogi publicznej, tj. drogi powiatowej

nr 1298N, przez drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej

EL1D/00036173/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Adamowo jako:działka nr 71 o pow. 0,06 ha (PsV)

cena wywoławcza: 5 000,00 zł - wadium: 500,00 złSPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VATMinimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej

w górę do pełnych dziesiątek złotych.Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie rolniczym. Działka nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2021.485).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 r. (środa) o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21.Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii

organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji,

poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub

komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres

e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. XXXXXXXX502 lub 696 15 05 wew. 136 oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka i .Burmistrz Lidzbarka

Maciej SitarekWarunki I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 71 Adamowo:

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
tel: XXXXXXXX502 ; 696 15 05 wew. 136Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 31954/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14600502

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Adamowo
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.