• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

5 600 PLN (13 PLN/m²) na sprzedaż

Budy (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia431.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 5 600 PLN
 • MiastoBudy
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

RGT-GN.6840.5.2022

Dźwierzuty, dn. 14 stycznia 2022 r.
WÓJT GMINY DŹWIERZUTY

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny


na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 6,5 m2, położonej w obrębie Dźwierzuty, miejscowość Małszewko, gm. Dźwierzuty o nr ewidencyjnym 458 i o pow. 431 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 5.600 zł, Kw nr OL1S/00019003/3.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Budy gmina Dźwierzuty. Wieś położona jest w południowo – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w północnej części powiatu szczycieńskiego. Budy leżą między jeziorami Małszeweckim i Sasek Wielki, na zachód od Dźwierzut, 22 km na północ od Szczytna, około 1,2 km od drogi Dźwierzuty – Pasym. Początkowo istniała tu węglarnia i budowa potażowa. Około 1790 roku na ich miejscu założono folwark, który należał do majątku Małszewko. W latach 30 XX wieku był to samodzielny dwór, który obejmował 18 łanów. Od początku XX wieku należał do rodziny Kalckreuth. Po II wojnie światowej na obszarze dawnego majątku założono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Podstawowe usługi – brak. Dostęp do placówek handlowo – usługowych i obiektów użyteczności publicznej utrudniony, handel i usługi znajdują się w Dźwierzutach odległych około 5 km. Czynniki środowiskowe wpływające na ceny nieruchomości (odległość od centrum, najbliższe otoczenie) przeciętne.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dźwierzuty uchwalonym uchwałą nr XXIX/247/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. nieruchomość – działka nr 458 położona w obrębie Dźwierzuty, m. Budy, gm. Dźwierzuty położona jest w strefie MF – teren o funkcji rozwoju mieszkalno – usługowej.

Działka nr 458 o pow. 0,0431 ha położona jest w zachodniej części gminy Dźwierzuty, w miejscowości Budy, w obrębie Dźwierzuty w gminie Dźwierzuty, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie. Otoczenie stanowią działki przeznaczone pod zabudowę zagrodową miejscowości. W stosunku do gminy wieś położona przeciętnie z dala od ośrodków miejskich i przemysłu. Działka graniczy od strony zachodniej z nieurządzoną drogą publiczną śródpolną, od pozostałych stron z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Nieruchomość z podstawową infrastrukturą komunalną, instalacja elektryczna, wodociąg, kanalizacja publiczna. Działka gruntu niezagospodarowana, jest zabudowana budynkiem gospodarczym oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne, który od 2010 roku jest nieczynny ze względu na wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Zbiornik ten nie przedstawia wartości, nie odpowiada on aktualnym normom technicznym dla tej infrastruktury jego wartość jest „zerowa”, należy przeznaczyć do likwidacji. Koszt jego rozbiórki nie pokryje tych prac oraz uporządkowania terenu. Odzysk materiałów zerowy. Budynek gospodarczy został wybudowany w roku 1930. Jest on podzielony geodezyjnie na osiem odrębnych nieruchomości. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku z kamienia polnego, ściany nadziemne cegła pełna ceramiczna, w części odbudowanej nad stropem cegła szczelinówka. Dach budynku niski, jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem falistym. Posadzka betonowa. Stolarka drewniana inwentarska. Budynek bez instalacji i obróbek blacharskich. Strop budynku drewniany „nagi”. Budynek jest w pogorszonym stanie technicznym, wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa przeznaczonej do sprzedaży części budynku wynosi 6,5 m2. Budynek źle konserwowany, wyłączony jest z eksploatacji, pustostan. budynku

Teren na którym znajduje się przedmiotowa działka nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako grunty: R V- 1600 m2, W– 200 m2.

W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka znajduje się na terenie o funkcji mieszkaniowo – usługowej.

Działka położona jest w „strefie pośredniej” miejscowości Dźwierzuty i w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Otoczenie stanowią działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – usługową. Nieruchomość graniczy od strony północnej z dojazdową droga publiczną urządzoną, od pozostałych stron z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalno – usługową. Kształt działki regularny, teren niezabudowany, bez ogrodzenia. Nieruchomość z podstawową infrastrukturą komunalną w zasięgu oddziaływania z możliwością podłączenia.

Nieruchomość objętą wymienioną wyżej księgą wieczystą nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu, nie podlega podatkowi Vat.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 200,00 zł.

Wadium – 1 200 złPrzetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty.Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24.02.2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dźwierzuty nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005 BS Szczytno Oddział Dźwierzuty. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 28.02.2022 r. obręb Dźwierzuty miejscowość Dźwierzuty działka nr 458. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) wniosą wadium w wysokości 1 200 zł do dnia 24.02.2022 r. Środki finansowe w dniu 24.02.2022 r. winny znajdować się na wspomnianym wyżej rachunku bankowym.Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód dokonania wpłaty wadium.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r . kodeks rodzinny i opiekuńczy – tekst jedn. Dz. U z 2020 r, poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Gmina Dźwierzuty sprzedaje powyższą nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wobec powyższego kupujący zostanie zobowiązany w akcie notarialnym do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy Dźwierzuty XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX014

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Dźwierzuty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Dźwierzuty, w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres co najmniej 30 dni tj. od dnia 24.01.2022 r. do 23.02.2022 r. włącznie.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dźwierzuty pok. nr 24 lub pod nr tel. XXXXXX411 .

Gmina Dźwierzuty zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Z up. Wójta

/-/ mgr inż. Barbara Truszewicz

Sekretarz GminyKontakt:
Urząd Gminy Dźwierzuty
tel: XXXXXX411Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 31974/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14602710
 • Data publikacji: 14 stycznia 2022 19:30 (7 dni temu)

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Budy
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX411
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Budy

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 14602710

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

5 600 PLN

13 zł/m²
Budy

AMK Portal

+48896210411

Główne cechy:

 • Powierzchnia 431.00m²

Opis - Działka Budowlana

RGT-GN.6840.5.2022

Dźwierzuty, dn. 14 stycznia 2022 r.
WÓJT GMINY DŹWIERZUTY

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny


na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 6,5 m2, położonej w obrębie Dźwierzuty, miejscowość Małszewko, gm. Dźwierzuty o nr ewidencyjnym 458 i o pow. 431 m2, wartość nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 5.600 zł, Kw nr OL1S/00019003/3.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Budy gmina Dźwierzuty. Wieś położona jest w południowo – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w północnej części powiatu szczycieńskiego. Budy leżą między jeziorami Małszeweckim i Sasek Wielki, na zachód od Dźwierzut, 22 km na północ od Szczytna, około 1,2 km od drogi Dźwierzuty – Pasym. Początkowo istniała tu węglarnia i budowa potażowa. Około 1790 roku na ich miejscu założono folwark, który należał do majątku Małszewko. W latach 30 XX wieku był to samodzielny dwór, który obejmował 18 łanów. Od początku XX wieku należał do rodziny Kalckreuth. Po II wojnie światowej na obszarze dawnego majątku założono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Podstawowe usługi – brak. Dostęp do placówek handlowo – usługowych i obiektów użyteczności publicznej utrudniony, handel i usługi znajdują się w Dźwierzutach odległych około 5 km. Czynniki środowiskowe wpływające na ceny nieruchomości (odległość od centrum, najbliższe otoczenie) przeciętne.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dźwierzuty uchwalonym uchwałą nr XXIX/247/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. nieruchomość – działka nr 458 położona w obrębie Dźwierzuty, m. Budy, gm. Dźwierzuty położona jest w strefie MF – teren o funkcji rozwoju mieszkalno – usługowej.

Działka nr 458 o pow. 0,0431 ha położona jest w zachodniej części gminy Dźwierzuty, w miejscowości Budy, w obrębie Dźwierzuty w gminie Dźwierzuty, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie. Otoczenie stanowią działki przeznaczone pod zabudowę zagrodową miejscowości. W stosunku do gminy wieś położona przeciętnie z dala od ośrodków miejskich i przemysłu. Działka graniczy od strony zachodniej z nieurządzoną drogą publiczną śródpolną, od pozostałych stron z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Nieruchomość z podstawową infrastrukturą komunalną, instalacja elektryczna, wodociąg, kanalizacja publiczna. Działka gruntu niezagospodarowana, jest zabudowana budynkiem gospodarczym oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne, który od 2010 roku jest nieczynny ze względu na wybudowanie sieci kanalizacyjnej. Zbiornik ten nie przedstawia wartości, nie odpowiada on aktualnym normom technicznym dla tej infrastruktury jego wartość jest „zerowa”, należy przeznaczyć do likwidacji. Koszt jego rozbiórki nie pokryje tych prac oraz uporządkowania terenu. Odzysk materiałów zerowy. Budynek gospodarczy został wybudowany w roku 1930. Jest on podzielony geodezyjnie na osiem odrębnych nieruchomości. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku z kamienia polnego, ściany nadziemne cegła pełna ceramiczna, w części odbudowanej nad stropem cegła szczelinówka. Dach budynku niski, jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem falistym. Posadzka betonowa. Stolarka drewniana inwentarska. Budynek bez instalacji i obróbek blacharskich. Strop budynku drewniany „nagi”. Budynek jest w pogorszonym stanie technicznym, wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa przeznaczonej do sprzedaży części budynku wynosi 6,5 m2. Budynek źle konserwowany, wyłączony jest z eksploatacji, pustostan. budynku

Teren na którym znajduje się przedmiotowa działka nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowany jako grunty: R V- 1600 m2, W– 200 m2.

W obowiązującym obecnie „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty” zatwierdzonym uchwałą nr XIV/122/2000 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 7 lipca 2000 roku, przedmiotowa działka znajduje się na terenie o funkcji mieszkaniowo – usługowej.

Działka położona jest w „strefie pośredniej” miejscowości Dźwierzuty i w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Otoczenie stanowią działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – usługową. Nieruchomość graniczy od strony północnej z dojazdową droga publiczną urządzoną, od pozostałych stron z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalno – usługową. Kształt działki regularny, teren niezabudowany, bez ogrodzenia. Nieruchomość z podstawową infrastrukturą komunalną w zasięgu oddziaływania z możliwością podłączenia.

Nieruchomość objętą wymienioną wyżej księgą wieczystą nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu, nie podlega podatkowi Vat.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 200,00 zł.

Wadium – 1 200 złPrzetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dźwierzuty.Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24.02.2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dźwierzuty nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005 BS Szczytno Oddział Dźwierzuty. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 28.02.2022 r. obręb Dźwierzuty miejscowość Dźwierzuty działka nr 458. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1) wniosą wadium w wysokości 1 200 zł do dnia 24.02.2022 r. Środki finansowe w dniu 24.02.2022 r. winny znajdować się na wspomnianym wyżej rachunku bankowym.Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód dokonania wpłaty wadium.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r . kodeks rodzinny i opiekuńczy – tekst jedn. Dz. U z 2020 r, poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278). Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu.

Gmina Dźwierzuty sprzedaje powyższą nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Wobec powyższego kupujący zostanie zobowiązany w akcie notarialnym do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą do składania oświadczeń w tym zakresie.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy Dźwierzuty XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX014

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Dźwierzuty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Dźwierzuty w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Dźwierzuty, w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres co najmniej 30 dni tj. od dnia 24.01.2022 r. do 23.02.2022 r. włącznie.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dźwierzuty pok. nr 24 lub pod nr tel. XXXXXX411 .

Gmina Dźwierzuty zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Z up. Wójta

/-/ mgr inż. Barbara Truszewicz

Sekretarz GminyKontakt:
Urząd Gminy Dźwierzuty
tel: XXXXXX411Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 31974/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14602710
 • Data publikacji: 14 stycznia 2022 19:30 (7 dni temu)