• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

79 418 PLN (667 PLN/m²) ARCHIWALNA

Reszel, 1 Maja (Warmińsko-Mazurskie)

Magazyn

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia119.00m²
  • Rodzaj Magazyn
  • Cena 79 418 PLN
  • MiastoReszel
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42A; 10-409 OlsztynOGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ:PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RESZLU,

PRZY UL. 1-GO MAJA 6 OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 259/2

O POWIERZCHNI 935 M2, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W KĘTRZYNIE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH

PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR OL1K/00031411/9, WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI

POSADOWIONYCH NA NIEJ BUDYNKÓW I BUDOWLI

STANOWIĄCYCH ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI

POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.I. Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn.

II. Termin przetargu: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.10.2022 r. godzina 11:00.

III. Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony

IV. Nazwa i siedziba Zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

V. Przedmiotem przetargu jest:

a) prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka 259/2, o powierzchni 935 m2

b) prawo własności budynków:

• magazynowego po byłym zbiorniku na gaz o pow. użytkowej 107,50 m2

• magazynowego o pow. użytkowej 11,50 m2

c) prawo własności pozostałych urządzeń i budowli: ogrodzenie, pozostałości po sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kablowa sieć energetyczna, nieczynne gazociągi.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031411/9.

Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości wraz z informacją o jej zanieczyszczeniach została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży.

Zgodnie z treścią decyzji nr RR-NN-7720/2/2003 z dn. 24.06.2003 r. brak jest informacji o celu oddania nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 259/2 w użytkowanie wieczyste.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 79 418,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia postępowania. transakcja sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT , zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10. oraz art. 29a ust. 8 Ustawy VAT. Jednocześnie, jeśli nabywcą będzie podatnik VAT czynny, strony mogą zrezygnować ze zwolnienia na podstawie odpowiedniego oświadczenia i opodatkować dostawę wg stawki 23% (przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT). Kwestia opodatkowania będzie podlegała dodatkowej weryfikacji na etapie finalizacji transakcji.

VII. Wadium w wysokości 3 970,90 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 90/100), należy wpłacić na konto: Banku PeKaO SA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX101 w terminie do dnia 05.10.2022 r. Za termin wpłaty wadium uważa się termin uznania na rachunku Zbywcy, w związku z czym należy brać pod uwagę sesje wychodzące i przychodzące banków obsługujących Strony transakcji. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.

VIII. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 05.10.2022 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Reszlu przy ul. 1-go Maja 6, oznaczonej jako działka nr 259/2 będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., nie otwierać do dnia 07.10.2022 r. do godz. 11:00” w portierni Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn, kopertę wierzchnią oznaczyć informacją „Oferta na przetarg-Reszel, dz. 259/2”. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału. Złożona przez uczestnika przetargu oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. Za pisemną zgodą stron termin związania ofertą może zostać przedłużony.

IX. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

X. O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu.

XI. Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia przetargu.

XII. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy bądź nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Zbywającego powoduje utratę praw wynikających ze złożenia oferty oraz utratę wadium.

XIII. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zbywający poinformuje oferentów o trybie w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.

XIV. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu.

XV. Warunki dopuszczenia do przetargu zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która stanowi integralną część niniejszego Ogłoszenia.

XVI. Specyfikacja Warunków Sprzedaży jest dostępna w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olszynie, ul. Lubelska 42A, Dział Nieruchomości i Transportu, I piętro pok. nr 123 i 119 oraz na stronie internetowej Spółki zakładka Dla Kontrahenta/ Nieruchomości i majątek na sprzedaż.

XVII. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 w siedzibie Oddziału ul. Lubelska 42A w Olsztynie – Dział Nieruchomości i Transportu pok. nr 123 i 119 lub pod numerem tel. XXXXXX971 i XXXXXXXX169. Wizji nieruchomości można dokonać w obecności osoby reprezentującej sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu. Z dokumentacją sozologiczną terenu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środowiska e-mail: Udostępniona dokumentacja sozologiczna stanowi własność Zbywcy i nie podlega kopiowaniu ani innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji sozologicznej istnieje możliwość sporządzania własnych notatek. Oświadczenie o zapoznaniu się z wynikami badań oraz pozostałą dokumentacją sozologiczną terenu uwzględnione zostanie w zapisach umowy sprzedaży nieruchomości.

XVIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ludwina Paszkiewicz
Specyfikacja warunków sprzedaży (SWS):

Załącznik nr 1 do (SWS):Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
tel: XXXXXX971Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 8943/3186/OOS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14883425
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Reszel, 1 Maja
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX971
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.