• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

86 131 PLN (64 PLN/m²) ARCHIWALNA

Szestno (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1346.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 86 131 PLN
  • MiastoSzestno
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

RBK.6840.15.22/23

Mrągowo, dnia 21.03.2023r.WÓJT GMINY MRĄGOWO

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 107/14 o powierzchni 0,1346ha położonej w obrębie Szestno, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00016858/5.Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Uzbrojenie nieruchomości w media oraz infrastrukturę jest dobre. Działka leży na obszarze, do którego poza drogą, doprowadzono: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjną, sieć elektryczną, sieć telekomunikacji (telefoniczną). Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Przeznaczenie nieruchomości: Działka Nr 107/14 położona w obrębie Szestno, nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo działka znajduje się w strefie II Krajobrazowa o funkcji obszaru rolnictwo, turystyka, leśnictwo. Działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Cena wywoławcza: 86.131,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych) podatek VAT zwolniony.

Wysokość wadium: 8.613,10 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzynaście złotych 10/100).WARUNKI PRZETARGU

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00. Na zbycie nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 20 grudnia 2022r.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa.

3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego.

4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.

5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – klauzula dostępna w Urzędzie Gminy Mrągowo lub na stronach internetowych jako załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 24 kwietnia 2023 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mrągowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX140. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer ewidencyjny nieruchomości. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena.

11. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.

14. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Mrągowo tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Mrągowo.

15. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mrągowo, w pokoju nr 10 bądź pod numerem telefonu XXXXXX924 wew. 207.

17. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bipgmmragowo.warmia.mazury.pl od 21 marca 2023r. do 27 kwietnia 2023r.
Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr PiercewiczZałączniki:

- Oświadczenie o licytacji do majątku osobistego bądź zgoda współmałżonka na licytacje;

- Oświadczenie o zapoznaniu się ze tanem faktycznym, prawnym i granicami nieruchomości;

- Oświadczenie RODO;

- Dane uczestnika przetargu.

Kontakt:
Urząd Gminy Mrągowo
tel: XXXXXX924 wew. 207Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 35702/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 15074637

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Szestno
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.