• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

2 499 000 PLN (116 PLN/m²) ARCHIWALNA

Mrągowo, Młynowa (Warmińsko-Mazurskie)

Działka inwestycyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia21600.00m²
  • Rodzaj Działka inwestycyjna
  • Cena 2 499 000 PLN
  • MiastoMrągowo
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344/ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1565/2023 z dnia 20 marca 2023 roku.


BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA


Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 jako działka nr 317/2 o powierzchni 2,1600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00042634/0.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.499.000 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 374.850 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).Powyższa nieruchomość nie jest obciążona hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Na nieruchomości ustanowiona jest służebność gruntowa ustanowiona na czas nieograniczony na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości działki numer obecny 316.

W północnej części działki znajduje się niewielkie utwardzenie z płyt betonowych.

Ukształtowanie terenu jest pofalowane, w południowej i wschodniej części pagórkowate. Kształt działki jest nieregularny.

Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej wraz z piaskownikiem i separatorem, dlatego też nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia służebności gruntowej, odpowiadającej treścią służebności przesyłu, na rzecz Gminy Miasto Mrągowo.

Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa, dlatego też nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

Ponadto przez teren działki przechodzi sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Przy południowej granicy działki znajduje się sieć gazowa.

Nieruchomość w południowej i wschodniej części jest zadrzewiona.

W celu dokonania wycinki drzew należy uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta Mrągowa, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. z 2022 roku poz. 916 z późn.zm.).

Opłaty za usunięcie drzew ustalane są przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie drzew.

Przypadki, w których nie pobiera się opłat za usuwanie drzew określa art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 75 UT/US czyli zabudowa usług turystyki, tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, w tym gastronomia, drobny handel.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali nr 1, o godzinie 10-tej.

Na zbycie nieruchomości odbył się I przetarg w dniu 28 września 2022 roku oraz II przetarg w dniu 9 lutego 2023 roku.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344/.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ XXXXXX-23).Kontakt:
Urząd Miasta Mrągowo
tel: XXXXXX023Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 35706/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 15074668

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Mrągowo, Młynowa
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX023
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.