• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

66 000 PLN (89 PLN/m²) ARCHIWALNA

Pozezdrze (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia738.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 66 000 PLN
  • MiastoPozezdrze
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Pozezdrze, dnia 22.03.2023 r.

PP.6840.12.2021.WK


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie:Przetarg ustny nieograniczony 25 kwietnia 2023 r. godz. 9.00.

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:
Działka nr geod. 310/2
obręb 9 Pozezdrze

Pow. nieruchom. m2:
738 m2

Cena wywoławcza zł. netto:
66.000,00 zł.
(sześćdziesiąt sześć tysięcy zł.)

Wadium zł.:
7.000,00 zł.
(siedem tysięcy zł.)

Minimalna wartość postąpienia w zł.:
660,00 zł.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW:
KW Nr OL2G/00012248/9
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XIV/68/07 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2007 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 12MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana w kształcie zbliżonym do kwadratu ze ściętym jednym kątem. Położona w niedalekiej odległości od centrum m. Pozezdrze w pobliżu zabudowań. Dojazd do działki z drogi krajowej około 300 m doga gminną działka nr 439 lub 440. Teren na którym położona jest działka nie jest zaopatrzony w energię elektryczną i sieć wodno - kanalizacyjną, ale w pobliżu działki przechodzi sieć elektryczna napowietrzna oraz sieć wodociągowa. Brak sieci kanalizacyjnej.

Termin i miejsce przetargu:
25 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00
w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze
sala widowiskowaPrzetarg ustny nieograniczony 25 kwietnia 2023 r. godz. 11.00.

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:
Działka nr geod. 310/5
obręb 9 Pozezdrze

Pow. nieruchom. m2:
883 m2

Cena wywoławcza zł. netto:
78.000,00 zł.
(siedemdziesiąt osiem tysięcy zł.) netto

Wadium zł.:
8.000,00 zł.
(osiem tysięcy zł.)

Minimalna wartość postąpienia w zł.:
780,00 zł.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW:
KW Nr OL2G/00012248/9
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XIV/68/07 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2007 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 12MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana w kształcie zbliżonym do kwadratu ze ściętym jednym kątem. Położona w niedalekiej odległości od centrum m. Pozezdrze w pobliżu zabudowań. Dojazd do działki z drogi krajowej około 300 m doga gminną działka nr 439 lub 440. Teren na którym położona jest działka nie jest zaopatrzony w energię elektryczną i sieć wodno - kanalizacyjną, ale w pobliżu działki przechodzi sieć elektryczna napowietrzna oraz sieć wodociągowa. Brak sieci kanalizacyjnej.

Termin i miejsce przetargu:
25 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00
w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze w
sala widowiskowaPrzetarg ustny nieograniczony 25 kwietnia 2023 r. godz. 13.00.

Oznaczenie nieruch wg katastru nier.:
Działka nr geod. 310/6
obręb 9 Pozezdrze

Pow. nieruchom. m2
904 m2

Cena wywoławcza zł. netto:
80.000,00 zł.
(osiemdziesiąt tysięcy zł.) netto

Wadium zł.:
8.000,00 zł.
(osiem tysięcy zł.)

Minimalna wartość postąpienia w zł.:
800,00 zł.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW:
KW Nr OL2G/00012248/9
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Węgorzewie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr XIV/68/07 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 października 2007 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 12MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana w kształcie zbliżonym do kwadratu ze ściętym jednym kątem. Położona w niedalekiej odległości od centrum m. Pozezdrze w pobliżu zabudowań. Dojazd do działki z drogi krajowej około 300 m doga gminną działka nr 439 lub 440. Teren na którym położona jest działka nie jest zaopatrzony w energię elektryczną i sieć wodno - kanalizacyjną, ale w pobliżu działki przechodzi sieć elektryczna napowietrzna oraz sieć wodociągowa. Brak sieci kanalizacyjnej.

Termin i miejsce przetargu:
25 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00
w siedzibie GOK Pozezdrze ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrze w
sala widowiskowa


Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty przetarg odbył się odpowiednio: 26 maja 2022 r., 11 sierpnia 2022 r. 28 grudnia 2022 r., 22 lutego 2023 r.


1. W przetargu na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 20 kwietnia 2023 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.

2. Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu na daną nieruchomość.

3. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.

4. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. W pełnomocnictwie należy podać imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.

Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.

5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.

9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

11. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

13. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

14. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

15. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej przedmiotowej nieruchomości określa mpzp. Nabywca dokona uzbrojenia nieruchomości w media we własnym zakresie, w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci.

16. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

17. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr lub 13 tel. XXXXXXX261 na stronie internetowej , e-mail:
Kontakt:
Urząd Gminy Pozezdrze
tel: XXXXXX261Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 35707/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 15074683

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Pozezdrze
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX261
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.