sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Wyszowate


700 000 PLN
164 454 €
138 656 £
181 475 $
  • 24 800
28 zł
7 €
6 £
7 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt


RR. 6840.2.2019 Miłki, 03.12.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Miłki działając w oparciu o art. 37 ust 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) o g ł a s z a w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie tut . urzędu przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

1. Położenie nieruchomości - Wyszowate, gm. Miłki.
2. Nr geodezyjny, powierzchnia ewidencyjna nieruchomości- dz. nr 240 o pow. 2,48 ha.
3. Księga wieczysta - OL1G/00016951/1.
4 . Opis nieruchomości - - teren niezabudowany, położony bezpośrednio nad jez. Ublik Wielki - Kraina Wielkich Jezior Mazurskich - z linią brzegową na odcinku ok . 160 m.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod usługi turystyczne oraz urządzenie plaży ogólnodostępnej z zielenią i elementami małej architektury ogrodowej. Obiekt podstawowy hotel o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych oraz obiekty uzupełniające o funkcji rekreacyjno - sportowej. Zamiennie na terenie można realizować zabudowę rekreacji indywidualnej z możliwością podziału terenu na działki budowlane i budowę domków rekreacyjnych parterowych, na mapie PZP teren oznaczony symbolami 1UT i 23UI - szczegółowe ustalenia zabudowy i zagospodarowania działki zostały określone w uchwale nr XXV/150/2008 Rady Gminy Miłki z dnia z 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wyszowate ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 181 z dnia 28.11.2008 r. , poz. 2655. Na mapie PZP teren oznaczony symbolami 1 UT i 23UI.
Możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Działka oddalona ok. 100 m od drogi krajowej. Dojazd z drogi gminnej wewnętrznej.
Teren po wydobyciu kruszywa stanowiący wyrobisko poeksploatacyjne, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem powierzchni z różnicą wysokości dochodząca do 28 m i ze znacznym spadkiem w kierunku jeziora. Na całej szerokości działki wzdłuż brzegu jeziora znajdują się grunty leśne.
Zgodnie z decyzją Starosty Giżyckiego z dnia 08.08.2018 r. nr WŚ.6122.1.2018 część działki o pow. ok. 0,5500 ha w granicach obszaru i terenu górniczego przekształconego w wyniku działalności wydobywczej obciążona jest obowiązkiem wykonania rekultywacji gruntów o kierunku rolnym zgodnie z opracowaną dokumentacją rekultywacji.
W związku z wykonywaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu geodezyjnego wsi Wyszowate dane geodezyjne dotyczące działki mogą ulec zmianie.
5 . Cena wywoławcza / brutto / - 700 000,00,- zł ( słownie złotych: siedemset tysięcy).
6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
7 . Forma zbycia - sprzedaż .
8 . Forma zapłaty - jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
9. Terminy poprzednich przetargów : I przetarg .
10.Warunki przetargu:
-Wadium w wysokości 40 000,00 ,- zł ( słownie złotych : czterdzieści tysięcy) płatne jest najpóźniej do 17 lutego 2020 r. na konto nr WMBS O/Miłki nr 77 9364 0000 20050001 0118 0003.
-Wpłata na rachunek bankowy wniesiona w terminie podanym wyżej powinna faktycznie wpłynąć na konto przed przetargiem.
-Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć na przetargu komisji przetargowej .
-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
-Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

-2-
-W przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości ze środków
pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli o nabycie nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy.
-Termin zawarcia umowy notarialnej ustali sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
-Zakup nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, na przetargu cudzoziemiec przedkłada promesę- przyrzeczenie wydania takiego zezwolenia.
-Uczestnik przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty- osoba fizyczna, aktualny wypis z właściwego rejestru -osoba prawna, stosowne pełnomocnictwo -pełnomocnik, promesę- cudzoziemiec.
- Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z przyczyn uzasadnionych .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miłkach tel. 0/875559060 .
Adres bip: bip.gminamilki.pl w zakładce majątek, gospodarka nieruchomościami.

Ogłoszenie opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 04.12.2019 r., przesłano do sołtysa wsi Wyszowate oraz zamieszczono na stronach internetowych gminy.Wójt Gminy Miłki


  • powierzchnia: 24800 m2
  • powierzchnia działki: 24800 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek